dblp.uni-trier.dewww.uni-trier.de

Lianqing Liu Vis

List of publications from the DBLP Bibliography Server - FAQ
Coauthor Index - Ask others: ACM DL/Guide - CiteSeerX - CSB - MetaPress - Google - Bing - Yahoo

*2008
2EELianqing Liu, Ning Xi, Yilun Luo, Yuechao Wang, Jiangbo Zhang, Guangyong Li: Detection and real-time correction of faulty visual feedback in atomic force microscopy based nanorobotic manipulation. ICRA 2008: 431-436
2007
1EELianqing Liu, Ning Xi, Yilun Luo, Jiangbo Zhang, Guangyong Li: Sensor referenced guidance and control for robotic nanomanipulation. IROS 2007: 578-583

Coauthor Index

1Guangyong Li [1] [2]
2Yilun Luo [1] [2]
3Yuechao Wang [2]
4Ning Xi [1] [2]
5Jiangbo Zhang [1] [2]

Copyright © Tue Nov 3 08:52:44 2009 by Michael Ley (ley@uni-trier.de)