dblp.uni-trier.dewww.uni-trier.de

Changning Liu Vis

List of publications from the DBLP Bibliography Server - FAQ
Coauthor Index - Ask others: ACM DL/Guide - CiteSeerX - CSB - MetaPress - Google - Bing - Yahoo

*2008
5EEShunmin He, Changning Liu, Geir Skogerbø, Haitao Zhao, Jie Wang, Tao Liu, Baoyan Bai, Yi Zhao, Runsheng Chen: NONCODE v2.0: decoding the non-coding. Nucleic Acids Research 36(Database-Issue): 170-172 (2008)
2007
4EEYifei Yin, Yi Zhao, Jie Wang, Changning Liu, Shuguang Chen, Runsheng Chen, Haitao Zhao: antiCODE: a natural sense-antisense transcripts database. BMC Bioinformatics 8: (2007)
2006
3EETao Wu, Jie Wang, Changning Liu, Yong Zhang, Baochen Shi, Xiaopeng Zhu, Zhihua Zhang, Geir Skogerbø, Lan Chen, Hongchao Lu, Yi Zhao, Runsheng Chen: NPInter: the noncoding RNAs and protein related biomacromolecules interaction database. Nucleic Acids Research 34(Database-Issue): 150-152 (2006)
2EEXiaosong Wang, Haitao Zhao, Qingwen Xu, Weibo Jin, Changning Liu, Huagang Zhang, Zhibin Huang, Xinyu Zhang, Yu Zhang, Dianqi Xin, Andrew J. G. Simpson, Lloyd J. Old, Yanqun Na, Yi Zhao, Weifeng Chen: HPtaa database-potential target genes for clinical diagnosis and immunotherapy of human carcinoma. Nucleic Acids Research 34(Database-Issue): 607-612 (2006)
2005
1EEChangning Liu, Baoyan Bai, Geir Skogerbø, Lun Cai, Wei Deng, Yong Zhang, Dongbo Bu, Yi Zhao, Runsheng Chen: NONCODE: an integrated knowledge database of non-coding RNAs. Nucleic Acids Research 33(Database-Issue): 112-115 (2005)

Coauthor Index

1Baoyan Bai [1] [5]
2Dongbo Bu [1]
3Lun Cai [1]
4Lan Chen [3]
5Runsheng Chen [1] [3] [4] [5]
6Shuguang Chen [4]
7Weifeng Chen [2]
8Wei Deng [1]
9Shunmin He [5]
10Zhibin Huang [2]
11Weibo Jin [2]
12Tao Liu [5]
13Hongchao Lu [3]
14Yanqun Na [2]
15Lloyd J. Old [2]
16Baochen Shi [3]
17Andrew J. G. Simpson [2]
18Geir Skogerbø [1] [3] [5]
19Jie Wang [3] [4] [5]
20Xiaosong Wang [2]
21Tao Wu [3]
22Dianqi Xin [2]
23Qingwen Xu [2]
24Yifei Yin [4]
25Huagang Zhang [2]
26Xinyu Zhang [2]
27Yong Zhang [1] [3]
28Yu Zhang [2]
29Zhihua Zhang [3]
30Haitao Zhao [2] [4] [5]
31Yi Zhao [1] [2] [3] [4] [5]
32Xiaopeng Zhu [3]

Copyright © Tue Nov 3 08:52:44 2009 by Michael Ley (ley@uni-trier.de)