dblp.uni-trier.dewww.uni-trier.de

Bo-Shu Liu Vis

List of publications from the DBLP Bibliography Server - FAQ
Coauthor Index - Ask others: ACM DL/Guide - CiteSeerX - CSB - MetaPress - Google - Bing - Yahoo

*2009
2EESu-Jun Li, Mao Peng, Hong Li, Bo-Shu Liu, Chuan Wang, Jia-Rui Wu, Yi-Xue Li, Rong Zeng: Sys-BodyFluid: a systematical database for human body fluid proteome research. Nucleic Acids Research 37(Database-Issue): 907-912 (2009)
2005
1EEPei Hao, Wei-Zhong He, Yin Huang, Liang-Xiao Ma, Ying Xu, Hong Xi, Chuan Wang, Bo-Shu Liu, Jin-Miao Wang, Yi-Xue Li, Yang Zhong: MPSS: an integrated database system for surveying a set of proteins. Bioinformatics 21(9): 2142-2143 (2005)

Coauthor Index

1Pei Hao [1]
2Wei-Zhong He [1]
3Yin Huang [1]
4Hong Li [2]
5Su-Jun Li [2]
6Yixue Li (Yi-Xue Li) [1] [2]
7Liang-Xiao Ma [1]
8Mao Peng [2]
9Chuan Wang [1] [2]
10Jin-Miao Wang [1]
11Jia-Rui Wu [2]
12Hong Xi [1]
13Ying Xu [1]
14Rong Zeng [2]
15Yang Zhong [1]

Copyright © Tue Nov 3 08:52:44 2009 by Michael Ley (ley@uni-trier.de)