dblp.uni-trier.dewww.uni-trier.de

Yixue Li Vis

Yi-Xue Li

List of publications from the DBLP Bibliography Server - FAQ
Coauthor Index - Ask others: ACM DL/Guide - CiteSeerX - CSB - MetaPress - Google - Bing - Yahoo

*2009
37EEZhen Wang, Guohui Ding, Zhong-Hao Yu, Lei Liu, Yixue Li: CHSMiner: a GUI tool to identify chromosomal homologous segments. Algorithms for Molecular Biology 4: (2009)
36EEPei Hao, SiYuan Zheng, Jie Ping, Kang Tu, Christian Gieger, Rui Wang-Sattler, Yang Zhong, Yixue Li: Human gene expression sensitivity according to large scale meta-analysis. BMC Bioinformatics 10(S-1): (2009)
35EEHong Li, Guohui Ding, Lu Xie, Yixue Li: PAnnBuilder: an R package for assembling proteomic annotation data. Bioinformatics 25(8): 1094-1095 (2009)
34EEGuohui Ding, Peter Lorenz, Michael Kreutzer, Yixue Li, Hans-Jürgen Thiesen: SysZNF: the C2H2 zinc finger gene database. Nucleic Acids Research 37(Database-Issue): 267-273 (2009)
33EESu-Jun Li, Mao Peng, Hong Li, Bo-Shu Liu, Chuan Wang, Jia-Rui Wu, Yi-Xue Li, Rong Zeng: Sys-BodyFluid: a systematical database for human body fluid proteome research. Nucleic Acids Research 37(Database-Issue): 907-912 (2009)
32EEHong Xi, Jongsun Park, Guohui Ding, Yong-Hwan Lee, Yixue Li: SysPIMP: the web-based systematical platform for identifying human disease-related mutated sequences from mass spectrometry. Nucleic Acids Research 37(Database-Issue): 913-920 (2009)
2008
31EEYong Fuga Li, Randy J. Arnold, Yixue Li, Predrag Radivojac, Quanhu Sheng, Haixu Tang: A Bayesian Approach to Protein Inference Problem in Shotgun Proteomics. RECOMB 2008: 167-180
30EEQingwei Xu, Yixiang Shi, Qiang Lu, Guo-qing Zhang, Qing-ming Luo, Yixue Li: GORouter: an RDF model for providing semantic query and inference services for Gene Ontology and its associations. BMC Bioinformatics 9(S-1): (2008)
29EEXiaojing Wang, Di Wu, SiYuan Zheng, Jing Sun, Lin Tao, Yixue Li, Zhi-Wei Cao: Ab-origin: an enhanced tool to identify the sourcing gene segments in germline for rearranged antibodies. BMC Bioinformatics 9(S-12): (2008)
28EEGuangyong Zheng, Ziliang Qian, Qing Yang, Chaochun Wei, Lu Xie, Yangyong Zhu, Yixue Li: The combination approach of SVM and ECOC for powerful identification and classification of transcription factor. BMC Bioinformatics 9: (2008)
27EEPedro Alves, Randy J. Arnold, David E. Clemmer, Yixue Li, James P. Reilly, Quanhu Sheng, Haixu Tang, Zhiyin Xun, Rong Zeng, Predrag Radivojac: Fast and accurate identification of semi-tryptic peptides in shotgun proteomics. Bioinformatics 24(1): 102-109 (2008)
26EESiYuan Zheng, Jia Sheng, Chuan Wang, Xiaojing Wang, Yao Yu, Yun Li, Alex Michie, Jianliang Dai, Yang Zhong, Pei Hao, Lei Liu, Yixue Li: MPSQ: a web tool for protein-state searching. Bioinformatics 24(20): 2412-2413 (2008)
25EEGuangyong Zheng, Kang Tu, Qing Yang, Yun Xiong, Chaochun Wei, Lu Xie, Yangyong Zhu, Yixue Li: ITFP: an integrated platform of mammalian transcription factors. Bioinformatics 24(20): 2416-2417 (2008)
24EEGuohui Ding, Yan Sun, Hong Li, Zhen Wang, Haiwei Fan, Chuan Wang, Dan Yang, Yixue Li: EPGD: a comprehensive web resource for integrating and displaying eukaryotic paralog/paralogon information. Nucleic Acids Research 36(Database-Issue): 255-262 (2008)
23EEJian Cui, Peng Li, Guang Li, Feng Xu, Chen Zhao, Yuhua Li, Zhongnan Yang, Guang Wang, Qingbo Yu, Yi-Xue Li, Tieliu Shi: AtPID: Arabidopsis thaliana protein interactome database - an integrative platform for plant systems biology. Nucleic Acids Research 36(Database-Issue): 999-1008 (2008)
2007
22EEYixue Li: Biological data integration and high-performance computing. China HPC 2007: 51-61
21EEXiaojing Wang, Wu Wei, SiYuan Zheng, Zhi-Wei Cao, Yixue Li: Ab-origin: An Improved Tool of Heavy Chain Rearrangement Analysis for Human Immunoglobulin. International Conference on Computational Science (2) 2007: 363-369
20EEJingchun Sun, Yan Sun, Guohui Ding, Qi Liu, Chuan Wang, Youyu He, Tieliu Shi, Yixue Li, Zhongming Zhao: InPrePPI: an integrated evaluation method based on genomic context for predicting protein-protein interactions in prokaryotic genomes. BMC Bioinformatics 8: (2007)
19EEJing Zhao, Guohui Ding, Lin Tao, Hong Yu, Zhong-Hao Yu, Jianhua Luo, Zhi-Wei Cao, Yi-Xue Li: Modular co-evolution of metabolic networks. BMC Bioinformatics 8: (2007)
18EEHui Yu, Feng Wang, Kang Tu, Lu Xie, Yuan-Yuan Li, Yi-Xue Li: Transcript-level annotation of Affymetrix probesets improves the interpretation of gene expression data. BMC Bioinformatics 8: (2007)
17EEZiliang Qian, Lingyi Lu, Xiao-Jun Liu, Yu-Dong Cai, Yixue Li: An approach to predict transcription factor DNA binding site specificity based upon gene and transcription factor functional categorization. Bioinformatics 23(18): 2449-2454 (2007)
16EELingyi Lu, Ziliang Qian, Yu-Dong Cai, Yixue Li: ECS: An automatic enzyme classifier based on functional domain composition. Computational Biology and Chemistry 31(3): 226-232 (2007)
2006
15EEZhuo Wang, Xin-Guang Zhu, Yazhu Chen, Yi-Xue Li, Lei Liu: Comparison of Modularization Methods in Application to Different Biological Networks. VDMB 2006: 185-195
14EEYuan-Yuan Li, Lei Qin, Zong-Ming Guo, Lei Liu, Hao Xu, Pei Hao, Jiong Su, Yixiang Shi, Wei-Zhong He, Yi-Xue Li: In silico discovery of human natural antisense transcripts. BMC Bioinformatics 7: 18 (2006)
13EEXiaojing Yu, Chuan Wang, Yixue Li: Classification of protein quaternary structure by functional domain composition. BMC Bioinformatics 7: 187 (2006)
12EESujun Li, Boshu Liu, Rong Zeng, Yu-Dong Cai, Yixue Li: Predicting O-glycosylation sites in mammalian proteins by using SVMs. Computational Biology and Chemistry 30(3): 203-208 (2006)
11EEGuo-qing Zhang, Zhi-Wei Cao, Qing-ming Luo, Yu-Dong Cai, Yixue Li: Operon prediction based on SVM. Computational Biology and Chemistry 30(3): 233-240 (2006)
10EEXing-Ming Zhao, Ji-Xiang Du, Hong-Qiang Wang, Yunping Zhu, Yixue Li: A new technique for selecting features from protein sequences. IJPRAI 20(2): 271-283 (2006)
9EEChun-Hou Zheng, Yan Chen, Xiu-Xia Li, Yi-Xue Li, Yun-Ping Zhu: Tumor classification based on independent component analysis. IJPRAI 20(2): 297-310 (2006)
8EEZhuo Fang, Jiong Yang, Yixue Li, Qing-ming Luo, Lei Liu: Knowledge guided analysis of microarray data. Journal of Biomedical Informatics: 401-411 (2006)
7EEQiang Lu, Pei Hao, Vasa Curcin, Wei-Zhong He, Yuan-Yuan Li, Qing-ming Luo, Yike Guo, Yi-Xue Li: KDE Bioscience: Platform for bioinformatics analysis workflows. Journal of Biomedical Informatics: 440-450 (2006)
2005
6EEJingchun Sun, Jinlin Xu, Zhen Liu, Qi Liu, Aimin Zhao, Tieliu Shi, Yi-Xue Li: Refined phylogenetic profiles method for predicting protein-protein interactions. Bioinformatics 21(16): 3409-3415 (2005)
5EEPei Hao, Wei-Zhong He, Yin Huang, Liang-Xiao Ma, Ying Xu, Hong Xi, Chuan Wang, Bo-Shu Liu, Jin-Miao Wang, Yi-Xue Li, Yang Zhong: MPSS: an integrated database system for surveying a set of proteins. Bioinformatics 21(9): 2142-2143 (2005)
4EEGuang-Zheng Zhang, De-Shuang Huang, Yun-Ping Zhu, Yi-Xue Li: Improving protein secondary structure prediction by using the residue conformational classes. Pattern Recognition Letters 26(15): 2346-2352 (2005)
2004
3EEYong Deng, Qi Liu, Yi-Xue Li: Scoring hidden Markov models to discriminate -barrel membrane proteins. Computational Biology and Chemistry 28(3): 189-194 (2004)
2003
2EEQi Liu, Yi-Sheng Zhu, Baohua Wang, Yi-Xue Li: A HMM-based method to predict the transmembrane regions of \beta-barrel membrane proteins. Computational Biology and Chemistry 27(1): 69-76 (2003)
1EEQi Liu, Yi-Sheng Zhu, Baohua Wang, Yi-Xue Li: Identification of -barrel membrane proteins based on amino acid composition properties and predicted secondary structure. Computational Biology and Chemistry 27(3): 355-361 (2003)

Coauthor Index

1Pedro Alves [27]
2Randy J. Arnold [27] [31]
3Yu-Dong Cai [11] [12] [16] [17]
4Zhi-Wei Cao [11] [19] [21] [29]
5Yan Chen [9]
6Yazhu Chen [15]
7David E. Clemmer [27]
8Jian Cui [23]
9Vasa Curcin [7]
10Jianliang Dai [26]
11Yong Deng [3]
12Guohui Ding [19] [20] [24] [32] [34] [35] [37]
13Ji-Xiang Du [10]
14Haiwei Fan [24]
15Zhuo Fang [8]
16Christian Gieger [36]
17Yike Guo [7]
18Zong-Ming Guo [14]
19Pei Hao [5] [7] [14] [26] [36]
20Wei-Zhong He [5] [7] [14]
21Youyu He [20]
22De-Shuang Huang (Deshuang Huang) [4]
23Yin Huang [5]
24Michael Kreutzer [34]
25Yong-Hwan Lee [32]
26Guang Li [23]
27Hong Li [24] [33] [35]
28Peng Li [23]
29Su-Jun Li [33]
30Sujun Li [12]
31Xiu-Xia Li [9]
32Yong Fuga Li [31]
33Yuan-Yuan Li [7] [14] [18]
34Yuhua Li [23]
35Yun Li [26]
36Bo-Shu Liu [5] [33]
37Boshu Liu [12]
38Lei Liu [8] [14] [15] [26] [37]
39Qi Liu [1] [2] [3] [6] [20]
40Xiao-Jun Liu [17]
41Zhen Liu [6]
42Peter Lorenz [34]
43Lingyi Lu [16] [17]
44Qiang Lu [7] [30]
45Jianhua Luo [19]
46Qing-ming Luo [7] [8] [11] [30]
47Liang-Xiao Ma [5]
48Alex Michie [26]
49Jongsun Park [32]
50Mao Peng [33]
51Jie Ping [36]
52Ziliang Qian [16] [17] [28]
53Lei Qin [14]
54Predrag Radivojac [27] [31]
55James P. Reilly [27]
56Jia Sheng [26]
57Quanhu Sheng [27] [31]
58Tieliu Shi [6] [20] [23]
59Yixiang Shi [14] [30]
60Jiong Su [14]
61Jing Sun [29]
62Jingchun Sun [6] [20]
63Yan Lindsay Sun (Yan Sun) [20] [24]
64Haixu Tang [27] [31]
65Lin Tao [19] [29]
66Hans-Jürgen Thiesen [34]
67Kang Tu [18] [25] [36]
68Baohua Wang [1] [2]
69Chuan Wang [5] [13] [20] [24] [26] [33]
70Feng Wang [18]
71Guang Wang [23]
72Hong-Qiang Wang [10]
73Jin-Miao Wang [5]
74Xiaojing Wang [21] [26] [29]
75Zhen Wang [24] [37]
76Zhuo Wang [15]
77Rui Wang-Sattler [36]
78Chaochun Wei [25] [28]
79Wu Wei [21]
80Di Wu [29]
81Jia-Rui Wu [33]
82Hong Xi [5] [32]
83Lu Xie [18] [25] [28] [35]
84Yun Xiong [25]
85Feng Xu [23]
86Hao Xu [14]
87Jinlin Xu [6]
88Qingwei Xu [30]
89Ying Xu [5]
90Zhiyin Xun [27]
91Dan Yang [24]
92Jiong Yang [8]
93Qing Yang [25] [28]
94Zhongnan Yang [23]
95Hong Yu [19]
96Hui Yu [18]
97Qingbo Yu [23]
98Xiaojing Yu [13]
99Yao Yu [26]
100Zhong-Hao Yu [19] [37]
101Rong Zeng [12] [27] [33]
102Guang-Zheng Zhang [4]
103Guo-qing Zhang [11] [30]
104Aimin Zhao [6]
105Chen Zhao [23]
106Jing Zhao [19]
107Xing-Ming Zhao [10]
108Zhongming Zhao [20]
109Chun-Hou Zheng (Chunhou Zheng) [9]
110Guangyong Zheng [25] [28]
111SiYuan Zheng [21] [26] [29] [36]
112Yang Zhong [5] [26] [36]
113Xin-Guang Zhu [15]
114Yangyong Zhu [25] [28]
115Yi-Sheng Zhu [1] [2]
116Yun-Ping Zhu [4] [9]
117Yunping Zhu [10]

Colors in the list of coauthors

Copyright © Tue Nov 3 08:52:44 2009 by Michael Ley (ley@uni-trier.de)