dblp.uni-trier.dewww.uni-trier.de

Xiaowen Li Vis

List of publications from the DBLP Bibliography Server - FAQ
Coauthor Index - Ask others: ACM DL/Guide - CiteSeerX - CSB - MetaPress - Google - Bing - Yahoo

*2008
10EEXiaowen Li, Yu Xue, Pengliang Shi, Gang Hu: Lyapunov Spectra of Coupled Chaotic Maps. I. J. Bifurcation and Chaos 18(12): 3759-3770 (2008)
2007
9EEXiaowen Li, Xinkai Chen, Xiang Xie, Guolin Li, Li Zhang, Chun Zhang, Zhihua Wang: A Low Power, Fully Pipelined JPEG-LS Encoder for Lossless Image Compression. ICME 2007: 1906-1909
8EEXiaowen Li, Xinkai Chen, Xiang Xie, Guolin Li, Li Zhang, Zhihua Wang: Pre-Processing and Vector Quantization Based Approach for CFA Data Compression in Wireless Endoscopy Capsule. ISBI 2007: 1172-1175
7EEZhongwei Jia, Xiaowen Li, Zhen Jin, Dan Feng, Wuchun Gao: A model for Tuberculosis with Various Latent Periods. SNPD (1) 2007: 422-425
6EEGenyun Sun, Qinhuo Liu, Qiang Liu, Changyuan Ji, Xiaowen Li: A novel approach for edge detection based on the theory of universal gravity. Pattern Recognition 40(10): 2766-2775 (2007)
2006
5EEJianping Guo, Yong Xue, Shaobo Zhong, Chunxiang Cao, Wuchun Cao, Xiaowen Li, Liqun Fang: Preliminary Study of Avian Influenza A Infection Using Remote Sensing and GIS Techniques. International Conference on Computational Science (3) 2006: 9-12
2005
4EEShaobo Zhong, Yong Xue, Chunxiang Cao, Wuchun Cao, Xiaowen Li, Jianping Guo, Liqun Fang: Explore Disease Mapping of Hepatitis B Using Geostatistical Analysis Techniques. International Conference on Computational Science (3) 2005: 464-471
3EEJianping Guo, Yong Xue, Chunxiang Cao, Wuchun Cao, Xiaowen Li, Jianqin Wang, Liqun Fang: eMicrob: A Grid-Based Spatial Epidemiology Application. International Conference on Computational Science (3) 2005: 472-475
2EEHaohuan Fu, Xiaowen Li, Ji Shen, Weijia Jia: Efficient Multiplexing Protocol for Low Bit Rate Multi-point Video Conferencing. MSN 2005: 478-487
1996
1EETianxu Zhang, Nong Sang, Guoyou Wang, Xiaowen Li: An effective method for identifying small objects on a complicated background. AI in Engineering 10(4): 343-349 (1996)

Coauthor Index

1Chunxiang Cao [3] [4] [5]
2Wuchun Cao [3] [4] [5]
3Xinkai Chen [8] [9]
4Liqun Fang [3] [4] [5]
5Dan Feng [7]
6Haohuan Fu [2]
7Wuchun Gao [7]
8Jianping Guo [3] [4] [5]
9Gang Hu [10]
10Changyuan Ji [6]
11Weijia Jia [2]
12Zhongwei Jia [7]
13Zhen Jin [7]
14Guolin Li [8] [9]
15Qiang Liu [6]
16Qinhuo Liu [6]
17Nong Sang [1]
18Ji Shen [2]
19Pengliang Shi [10]
20Genyun Sun [6]
21Guoyou Wang [1]
22Jianqin Wang [3]
23Zhihua Wang [8] [9]
24Xiang Xie [8] [9]
25Yong Xue [3] [4] [5]
26Yu Xue [10]
27Chun Zhang [9]
28Li Zhang [8] [9]
29Tianxu Zhang [1]
30Shaobo Zhong [4] [5]

Colors in the list of coauthors

Copyright © Tue Nov 3 08:52:44 2009 by Michael Ley (ley@uni-trier.de)