dblp.uni-trier.dewww.uni-trier.de

Su-Jun Li Vis

List of publications from the DBLP Bibliography Server - FAQ
Coauthor Index - Ask others: ACM DL/Guide - CiteSeerX - CSB - MetaPress - Google - Bing - Yahoo

*2009
2EESu-Jun Li, Mao Peng, Hong Li, Bo-Shu Liu, Chuan Wang, Jia-Rui Wu, Yi-Xue Li, Rong Zeng: Sys-BodyFluid: a systematical database for human body fluid proteome research. Nucleic Acids Research 37(Database-Issue): 907-912 (2009)
2008
1EESu-Jun Li, Ling-Da Wu: GPU-Based Simulation of Large-Scope Ocean Wave. MUE 2008: 92-95

Coauthor Index

1Hong Li [2]
2Yixue Li (Yi-Xue Li) [2]
3Bo-Shu Liu [2]
4Mao Peng [2]
5Chuan Wang [2]
6Jia-Rui Wu [2]
7Ling-Da Wu [1]
8Rong Zeng [2]

Colors in the list of coauthors

Copyright © Tue Nov 3 08:52:44 2009 by Michael Ley (ley@uni-trier.de)