dblp.uni-trier.dewww.uni-trier.de

Bin Li Vis

List of publications from the DBLP Bibliography Server - FAQ
Coauthor Index - Ask others: ACM DL/Guide - CiteSeerX - CSB - MetaPress - Google - Bing - Yahoo

*2009
143EEAndrew B. Kahng, Bin Li, Li-Shiuan Peh, Kambiz Samadi: ORION 2.0: A fast and accurate NoC power and area model for early-stage design space exploration. DATE 2009: 423-428
142EELide Duan, Bin Li, Lu Peng: Versatile prediction and fast estimation of Architectural Vulnerability Factor from processor performance metrics. HPCA 2009: 129-140
141EEBin Li, Qiang Yang, Xiangyang Xue: Transfer learning for collaborative filtering via a rating-matrix generative model. ICML 2009: 78
140EEBin Li, Qiang Yang, Xiangyang Xue: Can Movies and Books Collaborate? Cross-Domain Collaborative Filtering for Sparsity Reduction. IJCAI 2009: 2052-2057
139EEBin Li: A Forward-Secrecy WTLS Handshake Protocol Based on XTR. ISA 2009: 635-643
138EEYu Wang, Bin Li: A Self-adaptive Mixed Distribution Based Uni-variate Estimation of Distribution Algorithm for Large Scale Global Optimization. Nature-Inspired Algorithms for Optimisation 2009: 171-198
137EEWencong Zhang, Bin Li, Xueyi Ye, Zhenquan Zhuang, Kong-Qiao Wang: A Robust Iris Localization Algorithm via Radial Symmetry for Nonideal Capturing Condition. IJPRAI 23(1): 45-57 (2009)
136EEChih-Heng Ke, Bin Li, Yueh-Min Huang, J. Morris Chang: Enhanced high-performance distributed coordination function for IEEE 802.11 multi-rate LANs. Int. J. Communication Systems 22(8): 1045-1061 (2009)
135EEMinghui Wang, Shugen Ma, Bin Li, Yuechao Wang: Configuration representation and reconfiguration optimization for the reconfigurable robots with independent manipulation. Science in China Series F: Information Sciences 52(4): 674-687 (2009)
2008
134EEFeng Huang, Lifeng Sun, Bin Li, Yuzhuo Zhong: Supporting Live Video on Ad Hoc Wireless Networks: Unbalanced Multiple Description Coding, Single Path Transport and Recursive Error Concealment. AINA 2008: 303-310
133EEJingmin Xie, Xiaojun Ye, Bin Li, Feng Xie: A Configurable Web Service Performance Testing Framework. HPCC 2008: 312-319
132EEZhenyuan Zhang, Bin Li, Hong Lu, Xiangyang Xue: Scene segmentation based on video structure and spectral methods. ICARCV 2008: 1093-1096
131EEMin Lin, Luxi Yang, Wei-Ping Zhu, Min Li, Bin Li: A New Transmit Scheme Combining Beamforming with Space-Time Block Coding. ICC 2008: 3961-3965
130EEYongming Huang, Daofeng Xu, Luxi Yang, Yinggang Du, Bin Li: Limited Feedback Precoding Based on Hierarchical Codebook and Linear Receiver. ICC 2008: 4749-4753
129EEDaofeng Xu, Yongming Huang, Luxi Yang, Bin Li: Linear Transceiver Design for Multiuser MIMO Downlink. ICC 2008: 761-765
128EEFangjun Huang, Bin Li, Jiwu Huang: Universal JPEG steganalysis based on microscopic and macroscopic calibration. ICIP 2008: 2068-2071
127EERong Yan, Fangyu Peng, Bin Li: A Method of General Stiffness Modeling for Multi-axis Machine Tool. ICIRA (2) 2008: 1013-1021
126EEFangyu Peng, Xubin Chen, Yong Zhou, Li Li, Bin Li: Look-Ahead Scheme for High Speed Consecutive Micro Line Interpolation Based on Dynamics of Machine Tool. ICIRA (2) 2008: 743-753
125EEYong Zhou, Fangyu Peng, Bin Li: Adaptive Notch Filter Control for the Torsion Vibration in Lead-Screw Feed Drive System Based on Neural Network. ICIRA (2) 2008: 803-812
124EEPeng Li, Shugen Ma, Bin Li, Yuechao Wang: Design of a mobile mechanism possessing driving ability and detecting function for in-pipe inspection. ICRA 2008: 3992-3997
123EEBin Li, Congwu Tao, Fei Li: Construct Teacher Community in E-Learning System. ICWL 2008: 398-404
122EEYu Wang, Bin Li: A restart univariate estimation of distribution algorithm: sampling under mixed Gaussian and Lévy probability distribution. IEEE Congress on Evolutionary Computation 2008: 3917-3924
121EEYu Wang, Bin Li: Understand behavior and performance of Real Coded Optimization Algorithms via NK-linkage model. IEEE Congress on Evolutionary Computation 2008: 801-808
120EEPeng Li, Shugen Ma, Bin Li, Yuechao Wang: Multifunctional Mobile Units with a same platform for in-pipe inspection robots. IROS 2008: 2643-2648
119EEXiaojun Ye, Lei Jin, Bin Li: A Multi-Dimensional K-Anonymity Model for Hierarchical Data. ISECS 2008: 327-332
118EEBin Li, Maolin Xing, Junwu Zhu, Tongshen Che: A Dynamic Trust Model for the Multi-agent Systems. ISIP 2008: 500-504
117EEErich Kaltofen, Bin Li, Zhengfeng Yang, Lihong Zhi: Exact certification of global optimality of approximate factorizations via rationalizing sums-of-squares with floating point scalars. ISSAC 2008: 155-164
116EEXiaoyuan Zhang, Guoqiang Han, Bin Li, Kun Zou, Wen Li: An E-Government Platform Based on Multi-Tier Architecture. ITNG 2008: 1170-1172
115EEBin Li, Yun Q. Shi, Jiwu Huang: Steganalysis of YASS. MM&Sec 2008: 139-148
114EEJingyuan Wang, Lifeng Sun, Bin Li, Meng Zhang, Shiqiang Yang: CCL-SVC: Optimizing user experience of broadcasting video on computation capability limited handheld devices. MMSP 2008: 429-432
113EEBin Li, Yun Q. Shi, Jiwu Huang: Detecting doubly compressed JPEG images by using Mode Based First Digit Features. MMSP 2008: 730-735
112EEMin Xu, Stan Z. Li, Bin Li, Xiaotong Yuan, Shiming Xiang: A set theoretical method for video synopsis. Multimedia Information Retrieval 2008: 366-370
111EEBin Li, Li-Shiuan Peh, Priyadarsan Patra: Impact of Process and Temperature Variations on Network-on-Chip Design Exploration. NOCS 2008: 117-126
110EEBin Li, Lu Peng, Balachandran Ramadass: Efficient mart-aided modeling for microarchitecture design space exploration and performance prediction. SIGMETRICS 2008: 439-440
109EEBin Li, Feifan Liu, Yang Liu: UTDallas at TREC 2008 Blog Track. TREC 2008
108EEJing Du, Fei Li, Bin Li: The Case of Interactive Web-Based Course Development. WBL 2008: 65-73
107EEWeiguang Qu, Xuri Tang, Bin Li: Personal Name Recognition Based on Categorized Linguistic Knowledge. Web Intelligence/IAT Workshops 2008: 311-315
106EEBin Li: Information Services, Geography. Encyclopedia of GIS 2008: 577-582
105EEYiguo Zhang, Wenjian Luo, Zeming Zhang, Bin Li, Xufa Wang: A hardware/software partitioning algorithm based on artificial immune principles. Appl. Soft Comput. 8(1): 383-391 (2008)
104EEBin Li, Qingzhao Yu: Classification of functional data: A segmentation approach. Computational Statistics & Data Analysis 52(10): 4790-4800 (2008)
103EEWeilin Du, Bin Li: Multi-strategy ensemble particle swarm optimization for dynamic optimization. Inf. Sci. 178(15): 3096-3109 (2008)
102EEWenlong Wei, Bin Li, Yi Zou, Wencong Zhang, Zhenquan Zhuang: A Multi-Objective Hw-sw Co-Synthesis Algorithm Based on Quantum-Inspired Evolutionary Algorithm. International Journal of Computational Intelligence and Applications 7(2): 129-148 (2008)
101EELiang Li, Bin Li, Junwu Zhu: Towards a Coordination Infrastructure for Pervasive Computing Environment Based on Tuplespace and Semantic Web. JDCTA 2(1): 35-45 (2008)
100EEJinguo Liu, Shugen Ma, Yuechao Wang, Bin Li: Network-based reconfiguration routes for a self-reconfigurable robot. Science in China Series F: Information Sciences 51(10): 1532-1546 (2008)
99EEMin Lin, Min Li, Luxi Yang, Bin Li: Combined adaptive beamforming with space-time block coding for multi-antenna communications. Science in China Series F: Information Sciences 51(12): 2062-2073 (2008)
98EEZhenLi Lu, Shugen Ma, Bin Li, Yuechao Wang: Gaits-transferable CPG controller for a snake-like robot. Science in China Series F: Information Sciences 51(3): 293-305 (2008)
97EEOu Xu, ShaoHua Lu, XiaoWei Dong, Bin Li, TiGang Ning, ShuiSheng Jian: Theoretical analysis of transmission characteristics for all fiber, multi-cavity Fabry-Perot filters based on fiber Bragg gratings. Science in China Series F: Information Sciences 51(9): 1391-1400 (2008)
96EEBin Li, Jiawang Nie, Lihong Zhi: Approximate GCDs of polynomials and sparse SOS relaxations. Theor. Comput. Sci. 409(2): 200-210 (2008)
2007
95EEJingjing Liu, Yalou Huang, Dong Li, Fanghao Wu, Bin Li: DJ DreamFactory. ACM Multimedia 2007: 465-466
94EEJingjing Liu, Yalou Huang, Dong Li, Fanghao Wu, Bin Li: A web-based aggregated platform for user-contributed interactive media broadcasting. ACM Multimedia 2007: 541-544
93EEJunwu Zhu, Jiandong Wang, Bin Li: On Dynamic and Concurrent Model of Web Service Components. CSCWD 2007: 568-572
92EEJunwu Zhu, Jiandong Wang, Bin Li: SSOA: a Semantic Service-Oriented Architecture Based on Fuzzy Assertion System. CSCWD 2007: 573-576
91EEJinlan Liu, Yin Bai, Bin Li: A New Approach to Forecast Crude Oil Price Based on Fuzzy Neural Network. FSKD (3) 2007: 273-277
90EEBin Li, Kuanquan Wang, David Zhang: Minimizing Spatial Deformation Method for Online Signature Matching. ICB 2007: 646-652
89EEFangjun Huang, Bin Li, Jiwu Huang: Attack LSB Matching Steganography by Counting Alteration Rate of the Number of Neighbourhood Gray Levels. ICIP (1) 2007: 401-404
88EEBin Li, Fangjun Huang, Jiwu Huang: Steganalysis of LSB Greedy Embedding Algorithm for JPEG Images using Coefficient Symmetry. ICIP (1) 2007: 413-416
87EEBin Li, Mingmin Chi, Jianping Fan, Xiangyang Xue: Support cluster machine. ICML 2007: 505-512
86EERonghua Guo, Bin Li, Yi Zou, Zhenquan Zhuang: Hybrid quantum probabilistic coding genetic algorithm for large scale hardware-software co-synthesis of embedded systems. IEEE Congress on Evolutionary Computation 2007: 3454-3458
85EEPeng Li, Shugen Ma, Bin Li, Yuechao Wang, Changlong Ye: An in-pipe inspection robot based on adaptive mobile mechanism: mechanical design and basic experiments. IROS 2007: 2576-2581
84EEBin Li, Jingming Wang, Yibin Li, Yong Song: An Improved On-Line Sequential Learning Algorithm for Extreme Learning Machine. ISNN (1) 2007: 1087-1093
83EEJinguo Liu, Yuechao Wang, Bin Li, Shugen Ma: Neural Network Based Kinematic Control of the Hyper-Redundant Snake-Like Manipulator. ISNN (1) 2007: 767-775
82EEDaxin Tian, Yanheng Liu, Bin Li: A Distributed Hebb Neural Network for Network Anomaly Detection. ISPA 2007: 314-325
81EEBin Li, Fangjun Huang, Shunquan Tan, Jiwu Huang, Yun Q. Shi: Effect of Different Coding Patterns on Compressed Frequency Domain Based Universal JPEG Steganalysis. IWDW 2007: 143-157
80EEFeng Huang, Lifeng Sun, Bin Li, Yuzhuo Zhong: Joint error concealment and error recovery for consecutive frame losses under the unbalanced multiple description coding architecture. MobiMedia 2007: 1
79EEXueping Zhang, Jiayao Wang, Zhongshan Fan, Bin Li: Spatial Clustering with Obstacles Constraints Using Ant Colony and Particle Swarm Optimization. PAKDD Workshops 2007: 344-356
78EEErich Kaltofen, Bin Li, Kartik Sivaramakrishnan, Zhengfeng Yang, Lihong Zhi: Lower bounds for approximate factorizations via semidefinite programming: (extended abstract). SNC 2007: 203-204
77EEBin Li, Jiawang Nie, Lihong Zhi: Approximate GCDs of polynomials and SOS relaxation. SNC 2007: 205-206
76EEPingping Lu, Bin Li, Maolin Xing, Liang Li: D-S Theory-based Trust Model FIRE+ in Multi-agent Systems. SNPD (1) 2007: 255-260
75EEJianxin Li, Bin Li, Liang Li, Tongsheng Che: A Policy Language for Adaptive Web Services Security Framework. SNPD (1) 2007: 261-266
74EEZhijun Ma, Quan Shi, Bin Li: Battle Damage Assessment based on Bayesian Network. SNPD (2) 2007: 388-391
73EEHongxing Bai, Xi Chen, Bin Li, Dianfei Han: A Location-free Algorithm of Energy-Efficient Connected Coverage for High Density Wireless Sensor Networks. Discrete Event Dynamic Systems 17(1): 1-21 (2007)
72EEVassos Soteriou, Noel Eisley, Hangsheng Wang, Bin Li, Li-Shiuan Peh: Polaris: A System-Level Roadmapping Toolchain for On-Chip Interconnection Networks. IEEE Trans. VLSI Syst. 15(8): 855-868 (2007)
71EEBin Li, Danian Zheng, Lifeng Sun, Shiqiang Yang: Exploiting multi-scale support vector regression for image compression. Neurocomputing 70(16-18): 3068-3074 (2007)
70EEBin Li, Xiangyang Xue, Jianping Fan: A robust incremental learning framework for accurate skin region segmentation in color images. Pattern Recognition 40(12): 3621-3632 (2007)
69EEJinguo Liu, Yuechao Wang, Bin Li, Shugen Ma, Dalong Tan: Center-configuration selection technique for the reconfigurable modular robot. Science in China Series F: Information Sciences 50(5): 697-710 (2007)
2006
68EEBin Li, Kai-Kuang Ma: Unequal-arm Adaptive Rood Pattern Search with Early Terminations For Fast Block-matching Motion Estimation on H.264. APCCAS 2006: 402-405
67EEWencong Zhang, Hong Chen, Peng Yao, Bin Li, Zhenquan Zhuang: Precise Eye Localization with AdaBoost and Fast Radial Symmetry. CIS 2006: 1068-1077
66EEXin Li, Bin Li, Hong Chen, Xianji Wang, Zhenquan Zhuang: Full-Space LDA With Evolutionary Selection for Face Recognition. CIS 2006: 1097-1105
65EEZhengxing Sun, Bin Li, Qiang Wang, Guihuan Feng: Dynamic User Modeling for Sketch-Based User Interface. Edutainment 2006: 1268-1273
64EEVassos Soteriou, Noel Eisley, Hangsheng Wang, Bin Li, Li-Shiuan Peh: Polaris: A System-Level Roadmap for On-Chip Interconnection Networks. ICCD 2006
63EEYao Wang, Ming-Zeng Hu, Bin Li, Bo-Ru Yan: Authoritative Server's Impact on Domain Name System's Performance and Security. ICIC (2) 2006: 536-544
62EEBin Li, Feng Huang, Lifeng Shu, Shiqiang Yang: Optimized Rate Allocation for Unbalanced Multiple Description Video Coding Over Unreliable Packet Network. ICME 2006: 105-108
61EEJiang Zhang, Jian-Guang Luo, Bin Li, Shiqiang Yang: SIKAS: A Scalable Distributed Key Management Scheme for Dynamic Collaborative Groups. ICME 2006: 1205-1208
60EEBin Li, Feng Huang, Lifeng Sun, Shiqiang Yang: An Unbalanced Multiple Description Coding Scheme for Video Transmission Over Wireless Ad Hoc Networks. ICME 2006: 1409-1412
59EEYujin Zong, Bin Li, Mingxi Wan, Supin Wang: Detection of Individual Microbubbles Using Wavelet Transform Based on a Theoretical Bubble Oscillation Model. ICNC (2) 2006: 354-363
58EEBin Li, Xianji Wang, Run-tian Zhong, Zhenquan Zhuang: Continuous Optimization based-on Boosting Gaussian Mixture Model. ICPR (1) 2006: 1192-1195
57EEXianji Wang, Haifeng Gong, Hao Zhang, Bin Li, Zhenquan Zhuang: Palmprint Identification using Boosting Local Binary Pattern. ICPR (3) 2006: 503-506
56EEPeng Yao, Jun Li, Xueyi Ye, Zhenquan Zhuang, Bin Li: Analysis and Improvement of An Iris Identification Algorithm. ICPR (4) 2006: 362-365
55EEPeng Yao, Jun Li, Xueyi Ye, Zhenquan Zhuang, Bin Li: Iris Recognition Algorithm Using Modified Log-Gabor Filters. ICPR (4) 2006: 461-464
54EEYanheng Liu, Daxin Tian, Bin Li: A Wireless Intrusion Detection Method Based on Dynamic Growing Neural Network. IMSCCS (2) 2006: 611-615
53EEMinghui Wang, Shugen Ma, Bin Li, Yuechao Wang: Configuration Analysis for Reconfigurable Modular Planetary Robots Based on MSV and CSM. IROS 2006: 3191-3196
52EEZhenLi Lu, Shugen Ma, Bin Li, Yuechao Wang: 3D Locomotion of a Snake-like Robot Controlled by Cyclic Inhibitory CPG Model. IROS 2006: 3897-3902
51EEChanglong Ye, Shugen Ma, Bin Li: Design and Basic Experiments of a Shape-shifting Mobile Robot for Urban Search and Rescue. IROS 2006: 3994-3999
50EEJinguo Liu, Yuechao Wang, Shugen Ma, Bin Li: RBF Neural Network Based Shape Control of Hyper-redundant Manipulator with Constrained End-Effector. ISNN (2) 2006: 1146-1152
49EEXiaohong Liao, Zhao Sun, Liguo Weng, Bin Li, Yongduan Song, Yao Li: Adaptive Neural Network Path Tracking of Unmanned Ground Vehicle. ISNN (2) 2006: 1233-1238
48EEYao Wang, Ming-Zeng Hu, Bin Li, Bo-Ru Yan: Tracking Anomalous Behaviors of Name Servers by Mining DNS Traffic. ISPA Workshops 2006: 351-357
47EEBin Li, Lifeng Sun, Shiqiang Yang: Bit rate reduction of H.264/AVC video coding for mobile applications. MMM 2006
46EEBin Li, Zhengxing Sun, Shuang Liang, Yaoye Zhang, Bo Yuan: Relevance Feedback for Sketch Retrieval Based on Linear Programming Classification. PCM 2006: 201-210
45EEZheng Zhang, Shugen Ma, Binggang Cao, Li-Ping Zhang, Bin Li: Multiagent Reinforcement Learning for a Planetary Exploration Multirobot System. PRIMA 2006: 339-350
44 Zemao Zhao, Xiangxong Tang, Bin Li, Longhai Zhu: An ID-based Anonymous Proxy Signature From Bilinear Pairings. Security and Management 2006: 138-144
43EEBin Li, David Zhang, Kuanquan Wang: Online Signature Verification by Combining Shape Contexts and Local Features. Int. J. Image Graphics 6(3): 407-420 (2006)
42EEBin Li, David Zhang, Kuanquan Wang: Online signature verification based on null component analysis and principal component analysis. Pattern Anal. Appl. 8(4): 345-356 (2006)
41EEZhihong Tian, Mingzeng Hu, Bin Li, Bo Liu, Hongli Zhang: Defending against distributed denial-of-service attacks with an auction-based method. Web Intelligence and Agent Systems 4(3): 341-351 (2006)
2005
40EEShuang Liang, Zhengxing Sun, Bin Li: Sketch Retrieval Based on Spatial Relations. CGIV 2005: 24-29
39EEA-Ning Du, Binxing Fang, Bin Li: A Biased Support Vector Machine Approach to Web Filtering. ICAPR (1) 2005: 363-370
38EEJiang Zhang, Bin Li, Li Zhao, Shi-Qiang Yang: License management scheme with anonymous trust for digital rights management. ICME 2005: 257-260
37EEShihong Du, Qiming Qin, Qiao Wang, Bin Li: Fuzzy Description of Topological Relations I: A Unified Fuzzy 9-Intersection Model. ICNC (3) 2005: 1261-1273
36 Liping Zhang, Shugen Ma, Bin Li, Guowei Zhang, Xinyuan He, Minghui Wang, Zheng Zhang, Binggang Cao: Locomotion Analysis and Experiment for Climbing Motion of RPRS. ICRA 2005: 2093-2098
35EELiping Zhang, Shugen Ma, Bin Li, Zheng Zhang, Guowei Zhang, Binggang Cao: BP Networks Based Trajectory Planning and Inverse Kinematics of a Reconfigurable Mars Rover. ISNN (3) 2005: 247-252
34EEKongfa Hu, Ling Chen, Qi Gu, Bin Li, Yisheng Dong: A Parallel and Distributed Method for Computing High Dimensional MOLAP. NPC 2005: 229-237
33EEXiang Chen, Bin Li, Yuguang Fang: A dynamic multiple-threshold bandwidth reservation (DMTBR) scheme for QoS provisioning in multimedia wireless networks. IEEE Transactions on Wireless Communications 4(2): 583-592 (2005)
2004
32EEBin Li, Michael S. Hsiao, Shuo Sheng: A Novel SAT All-Solutions Solver for Efficient Preimage Computation. DATE 2004: 272-279
31EEZheng Zhang, Shugen Ma, Bin Li, Liping Zhang, Binggang Cao: Development of an OpenGL based multi-robot simulating platform. ICARCV 2004: 1400-1405
30EEBin Li, Li Chen, Yang Lv: Development of a snake-like robot adapting to the ground. ICARCV 2004: 273-277
29EELiping Zhang, Shugen Ma, Bin Li, Zheng Zhang, Zaili Dong, Binggang Cao: Position-sensing based a new docking system of RPRS. ICARCV 2004: 278-282
28EEBin Li, Kuanquan Wang, David Zhang: On-Line Signature Verification Based on PCA (Principal Component Analysis) and MCA (Minor Component Analysis). ICBA 2004: 540-546
27EEPeng Wang, Rui Cai, Bin Li, Shi-Qiang Yang: A pinhole camera modeling of motion vector field for tennis video analysis. ICIP 2004: 705-708
26EELi Chen, Yuechao Wang, Shugen Ma, Bin Li: Studies on Lateral Rolling Locomotion of a Snake Robot. ICRA 2004: 5070-5074
25EEChanglong Ye, Shugen Ma, Bin Li, Yuechao Wang: Turning and Side Motion of Snake-like Robot. ICRA 2004: 5075-5080
24EEChonggang Wang, Bin Li, Yiwei Thomas Hou, Kazem Sohraby, Yu Lin: LRED: A Robust Active Queue Management Scheme Based on Packet Loss Ratio. INFOCOM 2004
23EEJin-Qiao Shi, Binxing Fang, Bin Li: Towards an Analysis of Source-Rewriting Anonymous Systems in a Lossy Environment. PDCAT 2004: 613-618
22EEXinyuan He, Shugen Ma, Bin Li, Yuechao Wang, Changlong Ye: Analysis of locomotion of a planetary rover on a slope. RAM 2004: 1130-1134
21EEBin Li, Warren J. Gallin: VKCDB: Voltage-gated potassium channel database. BMC Bioinformatics 5: 3 (2004)
20EEBin Li, Yun-fei Zhou, Xiao-qi Tang: A research on open CNC system based on architecture/component software reuse technology. Computers in Industry 55(1): 73-85 (2004)
19EEBin Li, Lizhong Li, Bo Li, Krishna M. Sivalingam, Xi-Ren Cao: Call admission control for voice/data integrated cellular networks: performance analysis and comparative study. IEEE Journal on Selected Areas in Communications 22(4): 706-718 (2004)
2003
18 Shugen Ma, Yoshihiro Ohmameuda, Kousuke Inoue, Bin Li: Control of a 3-dimensional snake-like robot. ICRA 2003: 2067-2072
17 Shugen Ma, Naoki Tadokoro, Bin Li, Kousuke Inoue: Analysis of creeping locomotion of a snake robot on a slope. ICRA 2003: 2073-2078
16EEBin Li, Ming Li, Susmita Ghose, Carol Smidts: Integrating Software into PRA. ISSRE 2003: 457-467
15 Zhaohui Zhu, Bin Li, Xian Xiao, Shifu Chen, Wujia Zhu: A representation theorem for recovering contraction relations satisfying wci. Theor. Comput. Sci. 290(1): 545-564 (2003)
14 Bin Li, Lizhong Li, Bo Li, Xi-Ren Cao: On Handoff Performance for an Integrated Voice/Data Cellular System. Wireless Networks 9(4): 393-402 (2003)
2002
13EEBin Li, Zhenquan Zhuang: Genetic Algorithm Based-On the Quantum Probability Representation. IDEAL 2002: 500-505
12EELiyi Xiao, Yizheng Ye, Bin Li: A New Synchronization Algorithm for VHDL-AMS Simulation. J. Comput. Sci. Technol. 17(1): 28-37 (2002)
2001
11EELiyi Xiao, Bin Li, Yizheng Ye, Guoyong Huang, JinJun Guo, Peng Zhang: A mixed-signal simulator for VHDL-AMS. ASP-DAC 2001: 287-292
10EEBin Li, Liyi Xiao, Yizheng Ye, Guoyong Huang: CLUGGS and CLUCR-Two Matrix Solution Methods for General Circuit Simulation. Annual Simulation Symposium 2001: 78-
2000
9 Bin Li, Wen Tong, Rui Wang: A New Block Detection Receiver for Noncoherent Orthogonal CDMA System. ICC (3) 2000: 1462-1466
8 Piew Datta, Brij M. Masand, D. R. Mani, Bin Li: Automated Cellular Modeling and Prediction on a Large Scale. Artif. Intell. Rev. 14(6): 485-502 (2000)
7 Bin Li, Li Zhang: Distributed Spatial Catalog Service on the CORBA Object Bus. GeoInformatica 4(3): 253-269 (2000)
6 Dongqing Chen, Zhengrong Liang, Mark R. Max, Lihong Li, Bin Li, Arie E. Kaufman: A Novel Approach to Extract Colon Lumen from CT Images for Virtual Colonoscopy. IEEE Trans. Med. Imaging 19(12): 1220-1226 (2000)
1999
5 Bin Li, Dennis Shasha, Jason Tsong-Li Wang: A Framework for Biological Pattern Discovery on Networks of Workstations. Pattern Discovery in Biomolecular Data 1999: 133-144
4 Brij M. Masand, Piew Datta, D. R. Mani, Bin Li: CHAMP: A Prototype for Automated Cellular Churn Prediction. Data Min. Knowl. Discov. 3(2): 219-225 (1999)
1998
3EEBin Li, Dennis Shasha: Free Parallel Data Mining. SIGMOD Conference 1998: 541-543
1995
2 Xundong Liang, Bin Li, Shenquan Liu: The Deformed Cube: A Visualization Technique for 3D Velocity Vector Field. ICSC 1995: 51-58
1992
1 Bin Li, T. C. Ting: An Event-State Approach to Handling Temporal Queries in an Extended Relational Database System. RIDE-TQP 1992: 218-219

Coauthor Index

1Hongxing Bai [73]
2Yin Bai [91]
3Rui Cai [27]
4Binggang Cao [29] [31] [35] [36] [45]
5Xi-Ren Cao [14] [19]
6J. Morris Chang [136]
7Tongshen Che [118]
8Tongsheng Che [75]
9Dongqing Chen [6]
10Hong Chen [66] [67]
11Li Chen [26] [30]
12Ling Chen [34]
13Shifu Chen [15]
14Xi Chen [73]
15Xiang Chen [33]
16Xubin Chen [126]
17Mingmin Chi [87]
18Piew Datta [4] [8]
19XiaoWei Dong [97]
20Yisheng Dong [34]
21Zaili Dong [29]
22A-Ning Du [39]
23Jing Du [108]
24Shihong Du [37]
25Weilin Du [103]
26Yinggang Du [130]
27Lide Duan [142]
28Noel Eisley [64] [72]
29Jianping Fan [70] [87]
30Zhongshan Fan [79]
31Binxing Fang [23] [39]
32Yuguang Fang [33]
33Guihuan Feng [65]
34Warren J. Gallin [21]
35Susmita Ghose [16]
36Haifeng Gong [57]
37Qi Gu [34]
38JinJun Guo [11]
39Ronghua Guo [86]
40Dianfei Han [73]
41Guoqiang Han [116]
42Xinyuan He [22] [36]
43Yiwei Thomas Hou (Y. Thomas Hou) [24]
44Michael S. Hsiao [32]
45Kongfa Hu [34]
46Mingzeng Hu (Ming-Zeng Hu) [41] [48] [63]
47Fangjun Huang [81] [88] [89] [128]
48Feng Huang [60] [62] [80] [134]
49Guoyong Huang [10] [11]
50Jiwu Huang [81] [88] [89] [113] [115] [128]
51Yalou Huang [94] [95]
52Yongming Huang [129] [130]
53Yueh-Min Huang [136]
54Kousuke Inoue [17] [18]
55ShuiSheng Jian [97]
56Lei Jin [119]
57Andrew B. Kahng [143]
58Erich Kaltofen [78] [117]
59Arie E. Kaufman [6]
60Chih-Heng Ke [136]
61Bo Li [14] [19]
62Dong Li [94] [95]
63Fei Li [108] [123]
64Jianxin Li [75]
65Jun Li [55] [56]
66Li Li [126]
67Liang Li [75] [76] [101]
68Lizhong Li [14] [19]
69Min Li [99] [131]
70Ming Li [16]
71Peng Li [85] [120] [124]
72Stan Z. Li [112]
73Wen Li [116]
74Xin Li [66]
75Yao Li [49]
76Yibin Li [84]
77Lihong Li [6]
78Shuang Liang [40] [46]
79Xundong Liang [2]
80Zhengrong Liang [6]
81Xiaohong Liao [49]
82Min Lin [99] [131]
83Yu Lin [24]
84Bo Liu [41]
85Feifan Liu [109]
86Jingjing Liu [94] [95]
87Jinguo Liu [50] [69] [83] [100]
88Jinlan Liu [91]
89Shenquan Liu [2]
90Yang Liu [109]
91Yanheng Liu [54] [82]
92Hong Lu [132]
93Pingping Lu [76]
94ShaoHua Lu [97]
95ZhenLi Lu [52] [98]
96Jian-Guang Luo [61]
97Wenjian Luo [105]
98Yang Lv [30]
99Kai-Kuang Ma [68]
100Shugen Ma [17] [18] [22] [25] [26] [29] [31] [35] [36] [45] [50] [51] [52] [53] [69] [83] [85] [98] [100] [120] [124] [135]
101Zhijun Ma [74]
102D. R. Mani [4] [8]
103Brij M. Masand [4] [8]
104Mark R. Max [6]
105Jiawang Nie [77] [96]
106TiGang Ning [97]
107Yoshihiro Ohmameuda [18]
108Priyadarsan Patra [111]
109Li-Shiuan Peh [64] [72] [111] [143]
110Fangyu Peng [125] [126] [127]
111Lu Peng [110] [142]
112Qiming Qin [37]
113Weiguang Qu [107]
114Balachandran Ramadass [110]
115Kambiz Samadi [143]
116Dennis Shasha [3] [5]
117Shuo Sheng [32]
118Jin-Qiao Shi [23]
119Quan Shi [74]
120Yun Q. Shi (Yun-Qing Shi) [81] [113] [115]
121Lifeng Shu [62]
122Krishna M. Sivalingam [19]
123Kartik Sivaramakrishnan [78]
124Carol Smidts [16]
125Kazem Sohraby [24]
126Yong Song [84]
127Yongduan Song [49]
128Vassos Soteriou [64] [72]
129Lifeng Sun [47] [60] [71] [80] [114] [134]
130Zhao Sun [49]
131Zhengxing Sun [40] [46] [65]
132Naoki Tadokoro [17]
133Dalong Tan [69]
134Shunquan Tan [81]
135Xiangxong Tang [44]
136Xiao-qi Tang [20]
137Xuri Tang [107]
138Congwu Tao [123]
139Daxin Tian [54] [82]
140Zhihong Tian [41]
141T. C. Ting [1]
142Wen Tong [9]
143Mingxi Wan [59]
144Chonggang Wang [24]
145Hangsheng Wang [64] [72]
146Jason Tsong-Li Wang (Jason T. L. Wang) [5]
147Jiandong Wang [92] [93]
148Jiayao Wang [79]
149Jingming Wang [84]
150Jingyuan Wang [114]
151Kong-Qiao Wang [137]
152Kuanquan Wang [28] [42] [43] [90]
153Minghui Wang [36] [53] [135]
154Peng Wang [27]
155Qiang Wang [65]
156Qiao Wang [37]
157Rui Wang [9]
158Supin Wang [59]
159Xianji Wang [57] [58] [66]
160Xufa Wang [105]
161Yao Wang [48] [63]
162Yu Wang [121] [122] [138]
163Yuechao Wang [22] [25] [26] [50] [52] [53] [69] [83] [85] [98] [100] [120] [124] [135]
164Wenlong Wei [102]
165Liguo Weng [49]
166Fanghao Wu [94] [95]
167Shiming Xiang [112]
168Liyi Xiao [10] [11] [12]
169Xian Xiao [15]
170Feng Xie [133]
171Jingmin Xie [133]
172Maolin Xing [76] [118]
173Daofeng Xu [129] [130]
174Min Xu [112]
175Ou Xu [97]
176Xiangyang Xue [70] [87] [132] [140] [141]
177Bo-Ru Yan [48] [63]
178Rong Yan [127]
179Luxi Yang [99] [129] [130] [131]
180Qiang Yang [140] [141]
181Shiqiang Yang (Shi-Qiang Yang) [27] [38] [47] [60] [61] [62] [71] [114]
182Zhengfeng Yang [78] [117]
183Peng Yao [55] [56] [67]
184Changlong Ye [22] [25] [51] [85]
185Xiaojun Ye [119] [133]
186Xueyi Ye [55] [56] [137]
187Yizheng Ye [10] [11] [12]
188Qingzhao Yu [104]
189Bo Yuan [46]
190Xiaotong Yuan [112]
191David Zhang (David Dapeng Zhang) [28] [42] [43] [90]
192Guowei Zhang [35] [36]
193Hao Zhang [57]
194Hongli Zhang [41]
195Jiang Zhang [38] [61]
196Li Zhang [7]
197Li-Ping Zhang [45]
198Liping Zhang [29] [31] [35] [36]
199Meng Zhang [114]
200Peng Zhang [11]
201Wencong Zhang [67] [102] [137]
202Xiaoyuan Zhang [116]
203Xueping Zhang [79]
204Yaoye Zhang [46]
205Yiguo Zhang [105]
206Zeming Zhang [105]
207Zheng Zhang [29] [31] [35] [36] [45]
208Zhenyuan Zhang [132]
209Li Zhao [38]
210Zemao Zhao [44]
211Danian Zheng [71]
212Lihong Zhi [77] [78] [96] [117]
213Run-tian Zhong [58]
214Yuzhuo Zhong [80] [134]
215Yong Zhou [125] [126]
216Yun-fei Zhou [20]
217Junwu Zhu [92] [93] [101] [118]
218Longhai Zhu [44]
219Wei-Ping Zhu [131]
220Wujia Zhu [15]
221Zhaohui Zhu [15]
222Zhenquan Zhuang [13] [55] [56] [57] [58] [66] [67] [86] [102] [137]
223Yujin Zong [59]
224Kun Zou [116]
225Yi Zou [86] [102]

Colors in the list of coauthors

Copyright © Tue Nov 3 08:52:44 2009 by Michael Ley (ley@uni-trier.de)