dblp.uni-trier.dewww.uni-trier.de

Atsushi Kunimatsu Vis

List of publications from the DBLP Bibliography Server - FAQ
Coauthor Index - Ask others: ACM DL/Guide - CiteSeerX - CSB - MetaPress - Google - Bing - Yahoo

*2003
4EEKen Tanaka, Heihachi Ueki, Atsushi Kunimatsu: The cubic interpolated level set method for realistic fluid animation. SIGGRAPH 2003
3EETsunemi Takahashi, Hiroko Fujii, Atsushi Kunimatsu, Kazuhiro Hiwada, Takahiro Saito, Ken Tanaka, Heihachi Ueki: Realistic Animation of Fluid with Splash and Foam. Comput. Graph. Forum 22(3): 391-400 (2003)
2000
2EETakayuki Kamei, Hideaki Takeda, Yukio Ootaguro, Takayoshi Shimazawa, Kazuhiko Tachibana, Shin'ichi Kawakami, Seiji Norimatsu, Fujio Ishihara, Toshinori Sato, Hiroaki Murakami, Nobuhiro Ide, Yukio Endo, Akira Aono, Atsushi Kunimatsu: 300MHz design methodology of VU for emotion synthesis. ASP-DAC 2000: 635-640
1EEAtsushi Kunimatsu, Nobuhiro Ide, Toshinori Sato, Yukio Endo, Hiroaki Murakami, Takayuki Kamei, Masashi Hirano, Fujio Ishihara, Haruyuki Tago, Masaaki Oka, Akio Ohba, Teiji Yutaka, Toyoshi Okada, Masakazu Suzuoki: Vector Unit Architecture for Emotion Synthesis. IEEE Micro 20(2): 40-47 (2000)

Coauthor Index

1Akira Aono [2]
2Yukio Endo [1] [2]
3Hiroko Fujii [3]
4Masashi Hirano [1]
5Kazuhiro Hiwada [3]
6Nobuhiro Ide [1] [2]
7Fujio Ishihara [1] [2]
8Takayuki Kamei [1] [2]
9Shin'ichi Kawakami [2]
10Hiroaki Murakami [1] [2]
11Seiji Norimatsu [2]
12Akio Ohba [1]
13Masaaki Oka [1]
14Toyoshi Okada [1]
15Yukio Ootaguro [2]
16Takahiro Saito [3]
17Toshinori Sato [1] [2]
18Takayoshi Shimazawa [2]
19Masakazu Suzuoki [1]
20Kazuhiko Tachibana [2]
21Haruyuki Tago [1]
22Tsunemi Takahashi [3]
23Hideaki Takeda [2]
24Ken Tanaka [3] [4]
25Heihachi Ueki [3] [4]
26Teiji Yutaka [1]

Colors in the list of coauthors

Copyright © Tue Nov 3 08:52:44 2009 by Michael Ley (ley@uni-trier.de)