dblp.uni-trier.dewww.uni-trier.de

Ji Kong Vis

List of publications from the DBLP Bibliography Server - FAQ
Coauthor Index - Ask others: ACM DL/Guide - CiteSeerX - CSB - MetaPress - Google - Bing - Yahoo

*2007
1 Ji Kong, Peilin Liu, Ning Deng, Xuan Fu, Guocheng Zhang, Bin He, Qianru Liu: Design and Implementation of Multi-Standard Audio Decoder. SIGMAP 2007: 305-308

Coauthor Index

1Ning Deng [1]
2Xuan Fu [1]
3Bin He [1]
4Peilin Liu [1]
5Qianru Liu [1]
6Guocheng Zhang [1]

Copyright © Tue Nov 3 08:52:44 2009 by Michael Ley (ley@uni-trier.de)