dblp.uni-trier.dewww.uni-trier.de

JinFeng Kang Vis

List of publications from the DBLP Bibliography Server - FAQ
Coauthor Index - Ask others: ACM DL/Guide - CiteSeerX - CSB - MetaPress - Google - Bing - Yahoo

*2009
1EERu Huang, HanMing Wu, JinFeng Kang, DeYuan Xiao, XueLong Shi, Xia An, Yu Tian, RunSheng Wang, LiangLiang Zhang, Xing Zhang, Yangyuan Wang: Challenges of 22 nm and beyond CMOS technology. Science in China Series F: Information Sciences 52(9): 1491-1533 (2009)

Coauthor Index

1Xia An [1]
2Ru Huang [1]
3XueLong Shi [1]
4Yu Tian [1]
5RunSheng Wang [1]
6Yangyuan Wang [1]
7HanMing Wu [1]
8DeYuan Xiao [1]
9LiangLiang Zhang [1]
10Xing Zhang [1]

Copyright © Tue Nov 3 08:52:44 2009 by Michael Ley (ley@uni-trier.de)