dblp.uni-trier.dewww.uni-trier.de

Yueping Jin Vis

List of publications from the DBLP Bibliography Server - FAQ
Coauthor Index - Ask others: ACM DL/Guide - CiteSeerX - CSB - MetaPress - Google - Bing - Yahoo

*2005
2EEYueping Jin, Zhaohui Wu, ShuiGuang Deng, Zhen Yu: Service-Oriented Workflow Model. AINA 2005: 484-488
2004
1EEShuiGuang Deng, Zhaohui Wu, Li Kuang, Chuan Lin, Yueping Jin, Zhiwei Chen, Shifeng Yan, Ying Li: Management of Serviceflow in a Flexible Way. WISE 2004: 428-438

Coauthor Index

1Zhiwei Chen [1]
2ShuiGuang Deng [1] [2]
3Li Kuang [1]
4Ying Li [1]
5Chuan Lin [1]
6Zhaohui Wu [1] [2]
7Shifeng Yan [1]
8Zhen Yu [2]

Copyright © Tue Nov 3 08:52:44 2009 by Michael Ley (ley@uni-trier.de)