dblp.uni-trier.dewww.uni-trier.de

Hongzhang Jiao Vis

List of publications from the DBLP Bibliography Server - FAQ
Coauthor Index - Ask others: ACM DL/Guide - CiteSeerX - CSB - MetaPress - Google - Bing - Yahoo

*2008
2EEJianyong Li, Rongli Li, Xiaoyong Liu, Shengyuan Jiang, Hongzhang Jiao, Hongzhou Li: Design of Pneumatic Cable Maintenance Robot. ICIRA (1) 2008: 1041-1049
1EESheng-yuan Jiang, Yanjuan Hu, Yao Wang, Hongzhang Jiao, Limin Ren: Development of Hanging-Arm Inspection Robot for High-Voltage Transmission Line. ICIRA (1) 2008: 1089-1098

Coauthor Index

1Yanjuan Hu [1]
2Sheng-yuan Jiang [1]
3Shengyuan Jiang [2]
4Hongzhou Li [2]
5Jianyong Li [2]
6Rongli Li [2]
7Xiaoyong Liu [2]
8Limin Ren [1]
9Yao Wang [1]

Copyright © Tue Nov 3 08:52:44 2009 by Michael Ley (ley@uni-trier.de)