dblp.uni-trier.dewww.uni-trier.de

Xingyu Jiang Vis

List of publications from the DBLP Bibliography Server - FAQ
Coauthor Index - Ask others: ACM DL/Guide - CiteSeerX - CSB - MetaPress - Google - Bing - Yahoo

*2008
2EEShuang Liang, Xingyu Jiang, Jianrong Wang, Haifeng Zhao, Ye Zhang, Wanshan Wang: Study on negotiation model of collaborative design based on Customer Satisfaction. CSCWD 2008: 962-966
2006
1EEGuiHe Wang, Xingyu Jiang, Tianbiao Yu, Yadong Gong, Wanshan Wang: Research on Supply Chain Negotiation under Networked Manufacturing Environment. ISDA (1) 2006: 781-786

Coauthor Index

1Yadong Gong [1]
2Shuang Liang [2]
3GuiHe Wang [1]
4Jianrong Wang [2]
5Wanshan Wang [1] [2]
6Tianbiao Yu [1]
7Ye Zhang [2]
8Haifeng Zhao [2]

Copyright © Tue Nov 3 08:52:44 2009 by Michael Ley (ley@uni-trier.de)