dblp.uni-trier.dewww.uni-trier.de

Du Jiang Vis

List of publications from the DBLP Bibliography Server - FAQ
Coauthor Index - Ask others: ACM DL/Guide - CiteSeerX - CSB - MetaPress - Google - Bing - Yahoo

*2006
1EECao Yan, Du Jiang, Yang Lina, Yang Yanli, Bai Yu, Zhang Dawei, Zhao Rujia: Development of a Sheet Metal Part Stock Layout System Based on OPENCASCADE Platform. IMSCCS (2) 2006: 437-441

Coauthor Index

1Zhang Dawei [1]
2Yang Lina [1]
3Zhao Rujia [1]
4Cao Yan [1]
5Yang Yanli [1]
6Bai Yu [1]

Copyright © Tue Nov 3 08:52:44 2009 by Michael Ley (ley@uni-trier.de)