dblp.uni-trier.dewww.uni-trier.de

Wen-Shan Jian Vis

List of publications from the DBLP Bibliography Server - FAQ
Coauthor Index - Ask others: ACM DL/Guide - CiteSeerX - CSB - MetaPress - Google - Bing - Yahoo

*2007
4EEHsyien-Chia Wen, Yuh-Shan Ho, Wen-Shan Jian, Hsien-Chang Li, Yi-Hsin Elsa Hsu: Scientific production of electronic health record research, 1991-2005. Computer Methods and Programs in Biomedicine 86(2): 191-196 (2007)
3EEWen-Shan Jian, Chien-Yeh Hsu, Te-Hui Hao, Hsyien-Chia Wen, Min-Huei Hsu, Yen-Liang Lee, Yu-Chuan Li, Polun Chang: Building a portable data and information interoperability infrastructure - framework for a standard Taiwan Electronic Medical Record Template. Computer Methods and Programs in Biomedicine 88(2): 102-111 (2007)
2006
2EEAngelica Te-Hui Hao, Chien-Yeh Hsu, Huang Li-Fang, Wen-Shan Jian, Li-Bin Wu, Ching-Chiu Kao, Mei-Show Lu, Her-Kung Chang: Apply creative thinking of decision support in electrical nursing record. MIE 2006: 313-319
1EEChe-Ming Yang, Herng-Ching Lin, Polun Chang, Wen-Shan Jian: Taiwan's perspective on electronic medical records' security and privacy protection: Lessons learned from HIPAA. Computer Methods and Programs in Biomedicine 82(3): 277-282 (2006)

Coauthor Index

1Her-Kung Chang [2]
2Polun Chang [1] [3]
3Angelica Te-Hui Hao (Te-Hui Hao) [2] [3]
4Yuh-Shan Ho [4]
5Chien-Yeh Hsu [2] [3]
6Min-Huei Hsu [3]
7Yi-Hsin Elsa Hsu [4]
8Ching-Chiu Kao [2]
9Yen-Liang Lee [3]
10Hsien-Chang Li [4]
11Yu-Chuan Li [3]
12Huang Li-Fang [2]
13Herng-Ching Lin [1]
14Mei-Show Lu [2]
15Hsyien-Chia Wen [3] [4]
16Li-Bin Wu [2]
17Che-Ming Yang [1]

Copyright © Tue Nov 3 08:52:44 2009 by Michael Ley (ley@uni-trier.de)