dblp.uni-trier.dewww.uni-trier.de

Tadashi Imanishi Vis

List of publications from the DBLP Bibliography Server - FAQ
Coauthor Index - Ask others: ACM DL/Guide - CiteSeerX - CSB - MetaPress - Google - Bing - Yahoo

*2009
8EEMakoto K. Shimada, Ryuzou Matsumoto, Yosuke Hayakawa, Ryoko Sanbonmatsu, Craig Gough, Yumi Yamaguchi-Kabata, Chisato Yamasaki, Tadashi Imanishi, Takashi Gojobori: VarySysDB: a human genetic polymorphism database based on all H-InvDB transcripts. Nucleic Acids Research 37(Database-Issue): 810-815 (2009)
7EETadashi Imanishi, Hajime Nakaoka: Hyperlink Management System and ID Converter System: enabling maintenance-free hyperlinks among major biological databases. Nucleic Acids Research 37(Web-Server-Issue): 17-22 (2009)
2008
6EEAkihiro Matsuya, Ryuichi Sakate, Yoshihiro Kawahara, Kanako O. Koyanagi, Yoshiharu Sato, Yasuyuki Fujii, Chisato Yamasaki, Takuya Habara, Hajime Nakaoka, Fusano Todokoro, Kaori Yamaguchi, Toshinori Endo, Satoshi Ota, Wojciech Makalowski, Kazuho Ikeo, Yoshiyuki Suzuki, Kousuke Hanada, Katsuyuki Hashimoto, Momoki Hirai, Hisakazu Iwama, Naruya Saitou, Aiko T. Hiraki, Lihua Jin, Yayoi Kaneko, Masako Kanno, Katsuhiko Murakami, Akiko Ogura Noda, Naomi Saichi, Ryoko Sanbonmatsu, Mami Suzuki, Jun-ichi Takeda, Masayuki Tanaka, Takashi Gojobori, Tadashi Imanishi, Takeshi Itoh: Evola: Ortholog database of all human genes in H-InvDB with manual curation of phylogenetic trees. Nucleic Acids Research 36(Database-Issue): 787-792 (2008)
2007
5EEJun-ichi Takeda, Yutaka Suzuki, Mitsuteru Nakao, Tsuyoshi Kuroda, Sumio Sugano, Takashi Gojobori, Tadashi Imanishi: H-DBAS: Alternative splicing database of completely sequenced and manually annotated full-length cDNAs based on H-Invitational. Nucleic Acids Research 35(Database-Issue): 104-109 (2007)
2006
4EEHajime Ohyanagi, Tsuyoshi Tanaka, Hiroaki Sakai, Yasumasa Shigemoto, Kaori Yamaguchi, Takuya Habara, Yasuyuki Fujii, Baltazar A. Antonio, Yoshiaki Nagamura, Tadashi Imanishi, Kazuho Ikeo, Takeshi Itoh, Takashi Gojobori, Takuji Sasaki: The Rice Annotation Project Database (RAP-DB): hub for Oryza sativa ssp. japonica genome information. Nucleic Acids Research 34(Database-Issue): 741-744 (2006)
3EEChisato Yamasaki, Hiroaki Kawashima, Fusano Todokoro, Yasuhiro Imamizu, Makoto Ogawa, Motohiko Tanino, Takeshi Itoh, Takashi Gojobori, Tadashi Imanishi: TACT: Transcriptome Auto-annotation Conducting Tool of H-InvDB. Nucleic Acids Research 34(Web-Server-Issue): 345-349 (2006)
2005
2EEMotohiko Tanino, Marie-Anne Debily, Takuro Tamura, Teruyoshi Hishiki, Osamu Ogasawara, Katsuji Murakawa, Shoko Kawamoto, Kouichi Itoh, Shinya Watanabe, Sandro José de Souza, Sandrine Imbeaud, Esther Graudens, Eric Eveno, Phillip Hilton, Yukio Sudo, Janet Kelso, Kazuho Ikeo, Tadashi Imanishi, Takashi Gojobori, Charles Auffray, Winston Hide, Kousaku Okubo: The Human Anatomic Gene Expression Library (H-ANGEL), the H-Inv integrative display of human gene expression across disparate technologies and platforms. Nucleic Acids Research 33(Database-Issue): 567-572 (2005)
2002
1 Yoshio Tateno, Tadashi Imanishi, Satoru Miyazaki, Kaoru Fukami-Kobayashi, Naruya Saitou, Hideaki Sugawara, Takashi Gojobori: DNA Data Bank of Japan (DDBJ) for genome scale research in life science. Nucleic Acids Research 30(1): 27-30 (2002)

Coauthor Index

1Baltazar A. Antonio [4]
2Charles Auffray [2]
3Marie-Anne Debily [2]
4Toshinori Endo [6]
5Eric Eveno [2]
6Yasuyuki Fujii [4] [6]
7Kaoru Fukami-Kobayashi [1]
8Takashi Gojobori [1] [2] [3] [4] [5] [6] [8]
9Craig Gough [8]
10Esther Graudens [2]
11Takuya Habara [4] [6]
12Kousuke Hanada [6]
13Katsuyuki Hashimoto [6]
14Yosuke Hayakawa [8]
15Winston Hide (Winston A. Hide) [2]
16Phillip Hilton [2]
17Momoki Hirai [6]
18Aiko T. Hiraki [6]
19Teruyoshi Hishiki [2]
20Kazuho Ikeo [2] [4] [6]
21Yasuhiro Imamizu [3]
22Sandrine Imbeaud [2]
23Kouichi Itoh [2]
24Takeshi Itoh [3] [4] [6]
25Hisakazu Iwama [6]
26Lihua Jin [6]
27Yayoi Kaneko [6]
28Masako Kanno [6]
29Yoshihiro Kawahara [6]
30Shoko Kawamoto [2]
31Hiroaki Kawashima [3]
32Janet Kelso [2]
33Kanako O. Koyanagi [6]
34Tsuyoshi Kuroda [5]
35Wojciech Makalowski [6]
36Ryuzou Matsumoto [8]
37Akihiro Matsuya [6]
38Satoru Miyazaki [1]
39Katsuhiko Murakami [6]
40Katsuji Murakawa [2]
41Yoshiaki Nagamura [4]
42Mitsuteru Nakao [5]
43Hajime Nakaoka [6] [7]
44Akiko Ogura Noda [6]
45Osamu Ogasawara [2]
46Makoto Ogawa [3]
47Hajime Ohyanagi [4]
48Kousaku Okubo [2]
49Satoshi Ota [6]
50Naomi Saichi [6]
51Naruya Saitou [1] [6]
52Hiroaki Sakai [4]
53Ryuichi Sakate [6]
54Ryoko Sanbonmatsu [6] [8]
55Takuji Sasaki [4]
56Yoshiharu Sato [6]
57Yasumasa Shigemoto [4]
58Makoto K. Shimada [8]
59Sandro José de Souza [2]
60Yukio Sudo [2]
61Sumio Sugano [5]
62Hideaki Sugawara [1]
63Mami Suzuki [6]
64Yoshiyuki Suzuki [6]
65Yutaka Suzuki [5]
66Jun-ichi Takeda [5] [6]
67Takuro Tamura [2]
68Masayuki Tanaka [6]
69Tsuyoshi Tanaka [4]
70Motohiko Tanino [2] [3]
71Yoshio Tateno [1]
72Fusano Todokoro [3] [6]
73Shinya Watanabe [2]
74Kaori Yamaguchi [4] [6]
75Yumi Yamaguchi-Kabata [8]
76Chisato Yamasaki [3] [6] [8]

Copyright © Tue Nov 3 08:52:44 2009 by Michael Ley (ley@uni-trier.de)