dblp.uni-trier.dewww.uni-trier.de

Yanjuan Hu Vis

List of publications from the DBLP Bibliography Server - FAQ
Coauthor Index - Ask others: ACM DL/Guide - CiteSeerX - CSB - MetaPress - Google - Bing - Yahoo

*2008
1EESheng-yuan Jiang, Yanjuan Hu, Yao Wang, Hongzhang Jiao, Limin Ren: Development of Hanging-Arm Inspection Robot for High-Voltage Transmission Line. ICIRA (1) 2008: 1089-1098

Coauthor Index

1Sheng-yuan Jiang [1]
2Hongzhang Jiao [1]
3Limin Ren [1]
4Yao Wang [1]

Copyright © Tue Nov 3 08:52:44 2009 by Michael Ley (ley@uni-trier.de)