dblp.uni-trier.dewww.uni-trier.de

Jia-Zhou He Vis

List of publications from the DBLP Bibliography Server - FAQ
Coauthor Index - Ask others: ACM DL/Guide - CiteSeerX - CSB - MetaPress - Google - Bing - Yahoo

*2000
1EEJia-Zhou He, Zhi-Hua Zhou, Xu-Ri Yin, Shifu Chen: Using Neural Networks for Fault Diagnosis. IJCNN (5) 2000: 217-220

Coauthor Index

1Shifu Chen [1]
2Xu-Ri Yin [1]
3Zhi-Hua Zhou [1]

Copyright © Tue Nov 3 08:52:44 2009 by Michael Ley (ley@uni-trier.de)