dblp.uni-trier.dewww.uni-trier.de

Shin-ichi Hashimoto Vis

List of publications from the DBLP Bibliography Server - FAQ
Coauthor Index - Ask others: ACM DL/Guide - CiteSeerX - CSB - MetaPress - Google - Bing - Yahoo

*2009
3EEBudrul Ahsan, Taro L. Saito, Shin-ichi Hashimoto, Keigo Muramatsu, Manabu Tsuda, Atsushi Sasaki, Kouji Matsushima, Toshiro Aigaki, Shinichi Morishita: MachiBase: a Drosophila melanogaster 5'-end mRNA transcription database. Nucleic Acids Research 37(Database-Issue): 49-53 (2009)
2008
2EEBudrul Ahsan, Daisuke Kobayashi, Tomoyuki Yamada, Masahiro Kasahara, Shin Sasaki, Taro L. Saito, Yukinobu Nagayasu, Koichiro Doi, Yoichiro Nakatani, Wei Qu, Tomoko Jindo, Atsuko Shimada, Kiyoshi Naruse, Atsushi Toyoda, Yoko Kuroki, Asao Fujiyama, Takashi Sasaki, Atsushi Shimizu, Shuichi Asakawa, Nobuyoshi Shimizu, Shin-ichi Hashimoto, Jun Yang, Yongjun Lee, Kouji Matsushima, Sumio Sugano, Mitsuru Sakaizumi, Takanori Narita, Kazuko Ohishi, Shinobu Haga, Fumiko Ohta, Hisayo Nomoto, Keiko Nogata, Tomomi Morishita, Tomoko Endo, Tadasu Shin-I, Hiroyuki Takeda, Yuji Kohara, Shinichi Morishita: UTGB/medaka: genomic resource database for medaka biology. Nucleic Acids Research 36(Database-Issue): 747-752 (2008)
2005
1EEYasuhiro Kasai, Shin-ichi Hashimoto, Tomoyuki Yamada, Jun Sese, Sumio Sugano, Kouji Matsushima, Shinichi Morishita: 5'SAGE: 5'-end Serial Analysis of Gene Expression database. Nucleic Acids Research 33(Database-Issue): 550-552 (2005)

Coauthor Index

1Budrul Ahsan [2] [3]
2Toshiro Aigaki [3]
3Shuichi Asakawa [2]
4Koichiro Doi [2]
5Tomoko Endo [2]
6Asao Fujiyama [2]
7Shinobu Haga [2]
8Tomoko Jindo [2]
9Masahiro Kasahara [2]
10Yasuhiro Kasai [1]
11Daisuke Kobayashi [2]
12Yuji Kohara [2]
13Yoko Kuroki [2]
14Yongjun Lee [2]
15Kouji Matsushima [1] [2] [3]
16Shinichi Morishita [1] [2] [3]
17Tomomi Morishita [2]
18Keigo Muramatsu [3]
19Yukinobu Nagayasu [2]
20Yoichiro Nakatani [2]
21Takanori Narita [2]
22Kiyoshi Naruse [2]
23Keiko Nogata [2]
24Hisayo Nomoto [2]
25Kazuko Ohishi [2]
26Fumiko Ohta [2]
27Wei Qu [2]
28Taro L. Saito [2] [3]
29Mitsuru Sakaizumi [2]
30Atsushi Sasaki [3]
31Shin Sasaki [2]
32Takashi Sasaki [2]
33Jun Sese [1]
34Atsuko Shimada [2]
35Atsushi Shimizu [2]
36Nobuyoshi Shimizu [2]
37Tadasu Shin-I [2]
38Sumio Sugano [1] [2]
39Hiroyuki Takeda [2]
40Atsushi Toyoda [2]
41Manabu Tsuda [3]
42Tomoyuki Yamada [1] [2]
43Jun Yang [2]

Copyright © Tue Nov 3 08:52:44 2009 by Michael Ley (ley@uni-trier.de)