dblp.uni-trier.dewww.uni-trier.de

Pei Hao Vis

List of publications from the DBLP Bibliography Server - FAQ
Coauthor Index - Ask others: ACM DL/Guide - CiteSeerX - CSB - MetaPress - Google - Bing - Yahoo

*2009
6EEPei Hao, SiYuan Zheng, Jie Ping, Kang Tu, Christian Gieger, Rui Wang-Sattler, Yang Zhong, Yixue Li: Human gene expression sensitivity according to large scale meta-analysis. BMC Bioinformatics 10(S-1): (2009)
2008
5EESiYuan Zheng, Jia Sheng, Chuan Wang, Xiaojing Wang, Yao Yu, Yun Li, Alex Michie, Jianliang Dai, Yang Zhong, Pei Hao, Lei Liu, Yixue Li: MPSQ: a web tool for protein-state searching. Bioinformatics 24(20): 2412-2413 (2008)
2006
4EEYuan-Yuan Li, Lei Qin, Zong-Ming Guo, Lei Liu, Hao Xu, Pei Hao, Jiong Su, Yixiang Shi, Wei-Zhong He, Yi-Xue Li: In silico discovery of human natural antisense transcripts. BMC Bioinformatics 7: 18 (2006)
3EEQiang Lu, Pei Hao, Vasa Curcin, Wei-Zhong He, Yuan-Yuan Li, Qing-ming Luo, Yike Guo, Yi-Xue Li: KDE Bioscience: Platform for bioinformatics analysis workflows. Journal of Biomedical Informatics: 440-450 (2006)
2005
2EEPei Hao, Wei-Zhong He, Yin Huang, Liang-Xiao Ma, Ying Xu, Hong Xi, Chuan Wang, Bo-Shu Liu, Jin-Miao Wang, Yi-Xue Li, Yang Zhong: MPSS: an integrated database system for surveying a set of proteins. Bioinformatics 21(9): 2142-2143 (2005)
1EEYuan Zhang, Nan Zheng, Pei Hao, Ying Cao, Yang Zhong: A molecular docking model of SARS-CoV S1 protein in complex with its receptor, human ACE2. Computational Biology and Chemistry 29(3): 254-257 (2005)

Coauthor Index

1Ying Cao [1]
2Vasa Curcin [3]
3Jianliang Dai [5]
4Christian Gieger [6]
5Yike Guo [3]
6Zong-Ming Guo [4]
7Wei-Zhong He [2] [3] [4]
8Yin Huang [2]
9Yixue Li (Yi-Xue Li) [2] [3] [4] [5] [6]
10Yuan-Yuan Li [3] [4]
11Yun Li [5]
12Bo-Shu Liu [2]
13Lei Liu [4] [5]
14Qiang Lu [3]
15Qing-ming Luo [3]
16Liang-Xiao Ma [2]
17Alex Michie [5]
18Jie Ping [6]
19Lei Qin [4]
20Jia Sheng [5]
21Yixiang Shi [4]
22Jiong Su [4]
23Kang Tu [6]
24Chuan Wang [2] [5]
25Jin-Miao Wang [2]
26Xiaojing Wang [5]
27Rui Wang-Sattler [6]
28Hong Xi [2]
29Hao Xu [4]
30Ying Xu [2]
31Yao Yu [5]
32Yuan Zhang [1]
33Nan Zheng [1]
34SiYuan Zheng [5] [6]
35Yang Zhong [1] [2] [5] [6]

Copyright © Tue Nov 3 08:52:44 2009 by Michael Ley (ley@uni-trier.de)