dblp.uni-trier.dewww.uni-trier.de

Jianping Guo Vis

List of publications from the DBLP Bibliography Server - FAQ
Coauthor Index - Ask others: ACM DL/Guide - CiteSeerX - CSB - MetaPress - Google - Bing - Yahoo

*2008
13EEYong Xue, Yanguang Wang, Ying Luo, Jianping Guo, Jianqin Wang, Yincui Hu, Chaolin Wu: InterCondor: A Prototype High Throughput Computing Middleware for Geocomputation. ICCS (2) 2008: 630-637
2007
12EEJianqin Wang, Yong Xue, Yincui Hu, Chaolin Wu, Jianping Guo, Lei Zheng, Ying Luo, Ruizhi Sun, Guangli Liu, YunLing Liu: Study on Grid-Based Special Remotely Sensed Data Processing Node. ICCSA (3) 2007: 1106-1113
11EEYong Xue, Lei Zheng, Ying Luo, Jianping Guo, Wei Wan, Wei Wei, Ying Wang: Modelbase System in Remote Sensing Information Analysis and Service Grid Node. International Conference on Computational Science (2) 2007: 538-541
10EEJianping Guo, Yong Xue, Ying Wang, Yincui Hu, Jianqin Wang, Ying Luo, Shaobo Zhong, Wei Wan, Lei Zheng, Guoyin Cai: Aerosol Optical Thickness Retrieval over Land from MODIS Data on Remote Sensing Information Service Grid Node. International Conference on Computational Science (2) 2007: 569-576
2006
9EEYincui Hu, Yong Xue, Guoyin Cai, Chaolin Wu, Jianping Guo, Ying Luo, Wei Wan, Lei Zheng: Grid Service Implementation of Aerosol Optical Thickness Retrieval over Land from MODIS. ICCSA (4) 2006: 1090-1097
8EEJianqin Wang, Yong Xue, Jianping Guo, Yincui Hu, Chaolin Wu, Lei Zheng, Ying Luo, Yi Xie, YunLing Liu: Study on Grid-Based Special Remotely Sensed Data Processing Node in Grid GIS. ISPA Workshops 2006: 610-617
7EEJianqin Wang, Yong Xue, Yuxin Jiang, Chenghu Zhou, Rongguo Chen, Jianping Guo, Wei Wan, Lei Zheng, Yi Xie: Design of GridGIS Architecture. ISPA Workshops 2006: 628-636
6EEYing Luo, Yong Xue, Chaolin Wu, Yincui Hu, Jianping Guo, Wei Wan, Lei Zheng, Guoyin Cai, Shaobo Zhong, Zhengfang Wang: A Remote Sensing Application Workflow and Its Implementation in Remote Sensing Service Grid Node. International Conference on Computational Science (1) 2006: 292-299
5EEYing Luo, Yong Xue, Yincui Hu, Chaolin Wu, Guoyin Cai, Lei Zheng, Jianping Guo, Wei Wan, Shaobo Zhong: Remote Sensing Information Processing Grid Node with Loose-Coupling Parallel Structure. International Conference on Computational Science (1) 2006: 876-879
4EEYong Xue, Jianqin Wang, Chaolin Wu, Yincui Hu, Jianping Guo, Lei Zheng, Wei Wan, Guoyin Cai, Ying Luo, Shaobo Zhong: Information Registry of Remotely Sensed Meta-module in Grid Environment. International Conference on Computational Science (3) 2006: 1-8
3EEJianping Guo, Yong Xue, Shaobo Zhong, Chunxiang Cao, Wuchun Cao, Xiaowen Li, Liqun Fang: Preliminary Study of Avian Influenza A Infection Using Remote Sensing and GIS Techniques. International Conference on Computational Science (3) 2006: 9-12
2005
2EEShaobo Zhong, Yong Xue, Chunxiang Cao, Wuchun Cao, Xiaowen Li, Jianping Guo, Liqun Fang: Explore Disease Mapping of Hepatitis B Using Geostatistical Analysis Techniques. International Conference on Computational Science (3) 2005: 464-471
1EEJianping Guo, Yong Xue, Chunxiang Cao, Wuchun Cao, Xiaowen Li, Jianqin Wang, Liqun Fang: eMicrob: A Grid-Based Spatial Epidemiology Application. International Conference on Computational Science (3) 2005: 472-475

Coauthor Index

1Guoyin Cai [4] [5] [6] [9] [10]
2Chunxiang Cao [1] [2] [3]
3Wuchun Cao [1] [2] [3]
4Rongguo Chen [7]
5Liqun Fang [1] [2] [3]
6Yincui Hu [4] [5] [6] [8] [9] [10] [12] [13]
7Yuxin Jiang [7]
8Xiaowen Li [1] [2] [3]
9Guangli Liu [12]
10YunLing Liu [8] [12]
11Ying Luo [4] [5] [6] [8] [9] [10] [11] [12] [13]
12Ruizhi Sun [12]
13Wei Wan [4] [5] [6] [7] [9] [10] [11]
14Jianqin Wang [1] [4] [7] [8] [10] [12] [13]
15Yanguang Wang [13]
16Ying Wang [10] [11]
17Zhengfang Wang [6]
18Wei Wei [11]
19Chaolin Wu [4] [5] [6] [8] [9] [12] [13]
20Yi Xie [7] [8]
21Yong Xue [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13]
22Lei Zheng [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12]
23Shaobo Zhong [2] [3] [4] [5] [6] [10]
24Chenghu Zhou [7]

Copyright © Tue Nov 3 08:52:44 2009 by Michael Ley (ley@uni-trier.de)