dblp.uni-trier.dewww.uni-trier.de

Xiaocheng Gu Vis

List of publications from the DBLP Bibliography Server - FAQ
Coauthor Index - Ask others: ACM DL/Guide - CiteSeerX - CSB - MetaPress - Google - Bing - Yahoo

*2009
7EEZhe Li, He Zhang, Song Ge, Xiaocheng Gu, Ge Gao, Jingchu Luo: Expression pattern divergence of duplicated genes in rice. BMC Bioinformatics 10(S-6): (2009)
6EEXiao-Qiao Liu, Jianmin Wu, Jun Wang, Xiao-Chuan Liu, Shuqi Zhao, Zhe Li, Lei Kong, Xiaocheng Gu, Jingchu Luo, Ge Gao: WebLab: a data-centric, knowledge-sharing bioinformatic platform. Nucleic Acids Research 37(Web-Server-Issue): 33-39 (2009)
2008
5EEAnyuan Guo, Xin Chen, Ge Gao, He Zhang, Qihui Zhu, Xiao-Chuan Liu, Yingfu Zhong, Xiaocheng Gu, Kun He, Jingchu Luo: PlantTFDB: a comprehensive plant transcription factor database. Nucleic Acids Research 36(Database-Issue): 966-969 (2008)
2006
4EEGe Gao, Yingfu Zhong, Anyuan Guo, Qihui Zhu, Wen Tang, Weimou Zheng, Xiaocheng Gu, Liping Wei, Jingchu Luo: DRTF: a database of rice transcription factors. Bioinformatics 22(10): 1286-1287 (2006)
2005
3EEAnyuan Guo, Kun He, Di Liu, Shunong Bai, Xiaocheng Gu, Liping Wei, Jingchu Luo: DATF: a database of Arabidopsis transcription factors. Bioinformatics 21(10): 2568-2569 (2005)
2EEYunjia Chen, Yong Zhang, Yanbin Yin, Ge Gao, Songgang Li, Ying Jiang, Xiaocheng Gu, Jingchu Luo: SPD - a web-based secreted protein database. Nucleic Acids Research 33(Database-Issue): 169-173 (2005)
1998
1 Qianning Liao, Jingchu Luo, Songping Liang, Xiaocheng Gu: A structural motif of three disulfide bridges and three beta strands in peptides. German Conference on Bioinformatics 1998

Coauthor Index

1Shunong Bai [3]
2Xin Chen [5]
3Yunjia Chen [2]
4Ge Gao [2] [4] [5] [6] [7]
5Song Ge [7]
6Anyuan Guo [3] [4] [5]
7Kun He [3] [5]
8Ying Jiang [2]
9Lei Kong [6]
10Songgang Li [2]
11Zhe Li [6] [7]
12Songping Liang [1]
13Qianning Liao [1]
14Di Liu [3]
15Xiao-Chuan Liu [5] [6]
16Xiao-Qiao Liu [6]
17Jingchu Luo [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7]
18Wen Tang [4]
19Jun Wang [6]
20Liping Wei [3] [4]
21Jianmin Wu [6]
22Yanbin Yin [2]
23He Zhang [5] [7]
24Yong Zhang [2]
25Shuqi Zhao [6]
26Weimou Zheng [4]
27Yingfu Zhong [4] [5]
28Qihui Zhu [4] [5]

Copyright © Tue Nov 3 08:52:44 2009 by Michael Ley (ley@uni-trier.de)