dblp.uni-trier.dewww.uni-trier.de

Zhen-guo Gao Vis

List of publications from the DBLP Bibliography Server - FAQ
Coauthor Index - Ask others: ACM DL/Guide - CiteSeerX - CSB - MetaPress - Google - Bing - Yahoo

*2008
12EEXiang Li, Man-Tian Li, Zhen-guo Gao, Li-Ning Sun: Bluetooth ACL Packet Selection Via Maximizing the Expected Throughput Efficiency of ARQ Protocol. ICCS (1) 2008: 559-568
2007
11EEZhen-guo Gao, Sheng Liu, Mei Yang, Jinhua Zhao, Jiguang Song: A Generic Minimum Dominating Forward Node Set Based Service Discovery Protocol for MANETs. HPCC 2007: 634-646
10EEZhen-guo Gao, Sheng Liu, Ming Ji, Jinhua Zhao, Lihua Liang: FTSCP: An Efficient Distributed Fault-Tolerant Service Composition Protocol for MANETs. HPCC 2007: 797-808
9EEZhen-guo Gao, Xiang Li, Ling Wang, Jing Zhao, Yunlong Zhao, Hongyu Shi: BFGSDP: Bloom Filter Guided Service Discovery Protocol for MANETs. International Teletraffic Congress 2007: 446-457
8EEZhen-guo Gao, Ling Wang, Mei Yang, Jianping Wang: A Meta Service Description Assisted Service Discovery Protocol for MANETs. UIC 2007: 370-381
2006
7EEZhen-guo Gao, Yongtian Yang, Ling Wang, Jianwen Cui, Xiang Li: FNSCSDP: A Forward Node Selection Based Cross-Layer Service Discovery Protocol for MANETs. MSN 2006: 220-231
6EEZhen-guo Gao, Yongtian Yang, Jing Zhao, Jianwen Cui, Xiang Li: Service Discovery Protocols for MANETs: A Survey. MSN 2006: 232-243
5EEZhen-guo Gao, Ling Wang, Xiao-Zong Yang, Dongxin Wen: PCPGSD: An enhanced GSD service discovery protocol for MANETs. Computer Communications 29(12): 2433-2445 (2006)
4EEZhen-guo Gao, Ling Wang, Mei Yang, Xiaozong Yang: CNPGSDP: An efficient group-based service discovery protocol for MANETs. Computer Networks 50(16): 3165-3182 (2006)
3EEZhen-guo Gao, Shao-Bin Cai, Yunlong Zhao: Analytical Expressions of Properties of MANETs Uniformly Distributed in Rectangular Area. Journal of Computer Research and Development 43(12): 2056-2061 (2006)
2005
2EEMei Yang, Jianping Wang, Zhen-guo Gao, Yingtao Jiang, Yoohwan Kim: Coordinated Robust Routing by Dual Cluster Heads in Layered Wireless Sensor Networks. ISPAN 2005: 454-461
2004
1EEZhen-guo Gao, Xiao-Zong Yang, Tian-yi Ma, Shao-Bin Cai: RICFFP: An Efficient Service Discovery Protocol for MANETs. EUC 2004: 786-795

Coauthor Index

1Shao-Bin Cai [1] [3]
2Jianwen Cui [6] [7]
3Ming Ji [10]
4Yingtao Jiang [2]
5Yoohwan Kim [2]
6Man-Tian Li [12]
7Xiang Li [6] [7] [9] [12]
8Lihua Liang [10]
9Sheng Liu [10] [11]
10Tian-yi Ma [1]
11Hongyu Shi [9]
12Jiguang Song [11]
13Li-Ning Sun [12]
14Jianping Wang [2] [8]
15Ling Wang [4] [5] [7] [8] [9]
16Dongxin Wen [5]
17Mei Yang [2] [4] [8] [11]
18Xiao-Zong Yang [1] [5]
19Xiaozong Yang [4]
20Yongtian Yang [6] [7]
21Jing Zhao [6] [9]
22Jinhua Zhao [10] [11]
23Yunlong Zhao [3] [9]

Copyright © Tue Nov 3 08:52:44 2009 by Michael Ley (ley@uni-trier.de)