dblp.uni-trier.dewww.uni-trier.de

Ge Gao Vis

List of publications from the DBLP Bibliography Server - FAQ
Coauthor Index - Ask others: ACM DL/Guide - CiteSeerX - CSB - MetaPress - Google - Bing - Yahoo

*2009
15EEDengyuan Wu, Ying Liu, Ge Gao, Zhendong Mao, Weishan Ma, Tao He: An adaptive ensemble classifier for concept drifting stream. CIDM 2009: 69-75
14EEZhe Li, He Zhang, Song Ge, Xiaocheng Gu, Ge Gao, Jingchu Luo: Expression pattern divergence of duplicated genes in rice. BMC Bioinformatics 10(S-6): (2009)
13EEXiao-Qiao Liu, Jianmin Wu, Jun Wang, Xiao-Chuan Liu, Shuqi Zhao, Zhe Li, Lei Kong, Xiaocheng Gu, Jingchu Luo, Ge Gao: WebLab: a data-centric, knowledge-sharing bioinformatic platform. Nucleic Acids Research 37(Web-Server-Issue): 33-39 (2009)
2008
12EEHuaicheng Tang, Shenggang Yang, Ge Gao, Yushun Li, Ronghuai Huang: Design and Development of Mobile Client Supporting Multiple Terminals Access. CSSE (5) 2008: 768-771
11EEKeping Zhou, Ge Gao, Feng Gao, Wenxiang Gao: Prediction Model of Water Resources in Mine Area Based on Phase Space Reconstruction and Chaos Neural Network. ISICA 2008: 322-330
10EEAnyuan Guo, Xin Chen, Ge Gao, He Zhang, Qihui Zhu, Xiao-Chuan Liu, Yingfu Zhong, Xiaocheng Gu, Kun He, Jingchu Luo: PlantTFDB: a comprehensive plant transcription factor database. Nucleic Acids Research 36(Database-Issue): 966-969 (2008)
2007
9EEQihui Zhu, Anyuan Guo, Ge Gao, Yingfu Zhong, Meng Xu, Minren Huang, Jingchu Luo: DPTF: a database of poplar transcription factors. Bioinformatics 23(10): 1307-1308 (2007)
8EEZhi-Qiang Ye, Shuqi Zhao, Ge Gao, Xiao-Qiao Liu, Robert E. Langlois, Hui Lu, Liping Wei: Finding new structural and sequence attributes to predict possible disease association of single amino acid polymorphism (SAP). Bioinformatics 23(12): 1444-1450 (2007)
7EEYing Sun, Shuqi Zhao, Huashan Yu, Ge Gao, Jingchu Luo: ABCGrid: Application for Bioinformatics Computing Grid. Bioinformatics 23(9): 1175-1177 (2007)
6EEYong Zhang, Jiongtang Li, Lei Kong, Ge Gao, Qing-Rong Liu, Liping Wei: NATsDB: Natural Antisense Transcripts DataBase. Nucleic Acids Research 35(Database-Issue): 156-161 (2007)
5EELei Kong, Yong Zhang, Zhi-Qiang Ye, Xiao-Qiao Liu, Shuqi Zhao, Liping Wei, Ge Gao: CPC: assess the protein-coding potential of transcripts using sequence features and support vector machine. Nucleic Acids Research 35(Web-Server-Issue): 345-349 (2007)
2006
4EELidan Shou, Ge Gao, Gang Chen, Jinxiang Dong: Classifying Motion Time Series Using Neural Networks. PCM 2006: 606-614
3EEGe Gao, Yingfu Zhong, Anyuan Guo, Qihui Zhu, Wen Tang, Weimou Zheng, Xiaocheng Gu, Liping Wei, Jingchu Luo: DRTF: a database of rice transcription factors. Bioinformatics 22(10): 1286-1287 (2006)
2005
2EEYunjia Chen, Yong Zhang, Yanbin Yin, Ge Gao, Songgang Li, Ying Jiang, Xiaocheng Gu, Jingchu Luo: SPD - a web-based secreted protein database. Nucleic Acids Research 33(Database-Issue): 169-173 (2005)
2002
1EEGe Gao, P. C. Ching, Tan Lee: A new approach to generating Pitch Cycle Waveform (PCW) for Waveform Interpolation codec. Microprocessors and Microsystems 25(9-10): 421-426 (2002)

Coauthor Index

1Gang Chen [4]
2Xin Chen [10]
3Yunjia Chen [2]
4P. C. Ching [1]
5Jinxiang Dong [4]
6Feng Gao [11]
7Wenxiang Gao [11]
8Song Ge [14]
9Xiaocheng Gu [2] [3] [10] [13] [14]
10Anyuan Guo [3] [9] [10]
11Kun He [10]
12Tao He [15]
13Minren Huang [9]
14Ronghuai Huang [12]
15Ying Jiang [2]
16Lei Kong [5] [6] [13]
17Robert E. Langlois [8]
18Tan Lee [1]
19Jiongtang Li [6]
20Songgang Li [2]
21Yushun Li [12]
22Zhe Li [13] [14]
23Qing-Rong Liu [6]
24Xiao-Chuan Liu [10] [13]
25Xiao-Qiao Liu [5] [8] [13]
26Ying Liu [15]
27Hui Lu [8]
28Jingchu Luo [2] [3] [7] [9] [10] [13] [14]
29Weishan Ma [15]
30Zhendong Mao [15]
31Lidan Shou [4]
32Ying Sun [7]
33Huaicheng Tang [12]
34Wen Tang [3]
35Jun Wang [13]
36Liping Wei [3] [5] [6] [8]
37Dengyuan Wu [15]
38Jianmin Wu [13]
39Meng Xu [9]
40Shenggang Yang [12]
41Zhi-Qiang Ye [5] [8]
42Yanbin Yin [2]
43Huashan Yu [7]
44He Zhang [10] [14]
45Yong Zhang [2] [5] [6]
46Shuqi Zhao [5] [7] [8] [13]
47Weimou Zheng [3]
48Yingfu Zhong [3] [9] [10]
49Keping Zhou [11]
50Qihui Zhu [3] [9] [10]

Colors in the list of coauthors

Copyright © Tue Nov 3 08:52:44 2009 by Michael Ley (ley@uni-trier.de)