dblp.uni-trier.dewww.uni-trier.de

Qiangze Feng Vis

List of publications from the DBLP Bibliography Server - FAQ
Coauthor Index - Ask others: ACM DL/Guide - CiteSeerX - CSB - MetaPress - Google - Bing - Yahoo

*2008
5EEHongwei Qi, Qiangze Feng, Bangyong Liang, Toshikazu Fukushima: Ontology-Based Mobile Information Service Platform. APWeb 2008: 239-250
4EEQiangze Feng, Hongwei Qi, Toshikazu Fukushima: Selecting the Best Mobile Information Service with Natural Language User Input. Weaving Services and People on the World Wide Web 2008: 123-146
2006
3EEHongwei Qi, Yuguang Liu, Huifeng Liu, Xiaowei Liu, Yabo Wang, Toshikazu Fukushima, Yufei Zheng, Haitao Wang, Qiangze Feng, Han Lu, Shi Wang, Cungen Cao: A Map Ontology Driven Approach to Natural Language Traffic Information Processing and Services. ASWC 2006: 696-710
2002
2EEJinxin Si, Cungen Cao, Haitao Wang, Fang Gu, Qiangze Feng, Chunxia Zhang, Qingtian Zeng, Wen Tian, Yufei Zheng: An Environment for Multi-domain Ontology Development and Knowledge Acquisition. EDCIS 2002: 104-116
1EECungen Cao, Qiangze Feng, Ying Gao, Fang Gu, Jinxin Si, Yuefei Sui, Wen Tian, Haitao Wang, Lili Wang, Qingtian Zeng, Chunxia Zhang, Yufei Zheng, Xiaobin Zhou: Progress in the Development of National Knowledge Infrastructure. J. Comput. Sci. Technol. 17(5): 523-534 (2002)

Coauthor Index

1Cungen Cao [1] [2] [3]
2Toshikazu Fukushima [3] [4] [5]
3Ying Gao [1]
4Fang Gu [1] [2]
5Bangyong Liang [5]
6Huifeng Liu [3]
7Xiaowei Liu [3]
8Yuguang Liu [3]
9Han Lu [3]
10Hongwei Qi [3] [4] [5]
11Jinxin Si [1] [2]
12Yuefei Sui [1]
13Wen Tian [1] [2]
14Haitao Wang [1] [2] [3]
15Lili Wang [1]
16Shi Wang [3]
17Yabo Wang [3]
18Qingtian Zeng [1] [2]
19Chunxia Zhang [1] [2]
20Yufei Zheng [1] [2] [3]
21Xiaobin Zhou [1]

Copyright © Tue Nov 3 08:52:44 2009 by Michael Ley (ley@uni-trier.de)