dblp.uni-trier.dewww.uni-trier.de

Junping Du Vis

List of publications from the DBLP Bibliography Server - FAQ
Coauthor Index - Ask others: ACM DL/Guide - CiteSeerX - CSB - MetaPress - Google - Bing - Yahoo

*2009
7EEFan Xie, Suoju He, Xiao Liu, Xingguo Li, Junping Du, Jiajian Yang, Yiwen Fu, Yang Chen, Junping Wang, Zhiqing Liu, Qiliang Zhu: To create neuro-controlled game opponent from UCT-created data. GEC Summit 2009: 1013-1016
2008
6EERuijie Wang, Junping Du, Yixin Yin, Xuyan Tu: Study on Tourism Grey Forecast System Based on Multi-agents. FSKD (4) 2008: 631-635
5EEYipeng Zhou, Junping Du, Guangping Zeng, Xuyan Tu: Association Rule Mining Based on the Semantic Categories of Tourism Information. ISNN (2) 2008: 67-73
2007
4EEJunping Du, Wensheng Guo, Ruijie Wang: Tourism Room Occupancy Rate Prediction Based on Neural Network. ISNN (3) 2007: 80-84
2006
3EEWensheng Guo, Junping Du, Ruijie Wang: Forecasting Model of Holiday Tourism Requirement on the Basis of RBF Neural Network. ISDA (1) 2006: 677-682
2003
2 Junping Du, Wensheng Guo, Yixin Yin: An Application of Mobile Agent System in Network Management. IKE 2003: 661-663
1 Junping Du, Wensheng Guo, Yixin Yin: The Study on the Distributed National Golden WeekHoliday Tourism Forecast System. IKE 2003: 664-667

Coauthor Index

1Yang Chen [7]
2Yiwen Fu [7]
3Wensheng Guo [1] [2] [3] [4]
4Suoju He [7]
5Xingguo Li [7]
6Xiao Liu [7]
7Zhiqing Liu [7]
8Xuyan Tu [5] [6]
9Junping Wang [7]
10Ruijie Wang [3] [4] [6]
11Fan Xie [7]
12Jiajian Yang [7]
13Yixin Yin [1] [2] [6]
14Guangping Zeng [5]
15Yipeng Zhou [5]
16Qiliang Zhu [7]

Colors in the list of coauthors

Copyright © Tue Nov 3 08:52:44 2009 by Michael Ley (ley@uni-trier.de)