dblp.uni-trier.dewww.uni-trier.de

Qiang Dou Vis

List of publications from the DBLP Bibliography Server - FAQ
Coauthor Index - Ask others: ACM DL/Guide - CiteSeerX - CSB - MetaPress - Google - Bing - Yahoo

*2009
7EERangyu Deng, Weixia Xu, Qiang Dou, Hongwei Zhou, Zefu Dai, Haiyan Chen: An efficient stream memory architecture for heterogeneous multicore processor. ISCC 2009: 287-290
2008
6EEYing Zhang, Qiang Dou, Gen Li, Xuejun Yang, Yongjin Li, Caixia Huang: Mapping and Optimizing 2-D Jacobi Iteration on a Stream Processor. HPCC 2008: 389-396
2007
5EEJinbo Xu, Yong Dou, Junfeng Li, Xingming Zhou, Qiang Dou: FPGA Accelerating Algorithms of Active Shape Model in People Tracking Applications. DSD 2007: 432-435
4EEGuoteng Pan, Qiang Dou, Lunguo Xie: A Two-Level Directory Organization Solution for CC-NUMA Systems. ICA3PP 2007: 142-152
3EEGuoteng Pan, Qiang Dou, Lunguo Xie: Study on distributing pattern of shared data in CC-NUMA system. SNPD (3) 2007: 9-14
2006
2EEGuoteng Pan, Lunguo Xie, Qiang Dou, Erhua He: A New Hybrid Directory Scheme for Shared Memory Multi-processors. CSR 2006: 498-504
2004
1EEGuoteng Pan, Qiang Dou, Luoguo Xie, Guangming Liu, Haifang Zhou, Xiaoqian Zhu, Erhua He: Configuration of the Galaxy Grid Node Environment. GCC Workshops 2004: 697-703

Coauthor Index

1Haiyan Chen [7]
2Zefu Dai [7]
3Rangyu Deng [7]
4Yong Dou [5]
5Erhua He [1] [2]
6Caixia Huang [6]
7Gen Li [6]
8Junfeng Li [5]
9Yongjin Li [6]
10Guangming Liu [1]
11Guoteng Pan [1] [2] [3] [4]
12Lunguo Xie [2] [3] [4]
13Luoguo Xie [1]
14Jinbo Xu [5]
15Weixia Xu [7]
16Xuejun Yang [6]
17Ying Zhang [6]
18Haifang Zhou [1]
19Hongwei Zhou [7]
20Xingming Zhou [5]
21Xiaoqian Zhu [1]

Copyright © Tue Nov 3 08:52:44 2009 by Michael Ley (ley@uni-trier.de)