dblp.uni-trier.dewww.uni-trier.de

Baoquan Ding Vis

List of publications from the DBLP Bibliography Server - FAQ
Coauthor Index - Ask others: ACM DL/Guide - CiteSeerX - CSB - MetaPress - Google - Bing - Yahoo

*2009
3EEBaoquan Ding, Yan Liu, Sherri Rinker, Hao Yan: DNA-Templated Self-Assembly of Protein Arrays and Highly Conductive Nanowires. Encyclopedia of Complexity and Systems Science 2009: 2104-2113
2005
2EERuojie Sha, Xiaoping Zhang, Shiping Liao, Pamela E. Constantinou, Baoquan Ding, Tong Wang, Alejandra V. Garibotti, Hong Zhong, Lisa B. Israel, Xing Wang, Gang Wu, Banani Chakraborty, Junghuei Chen, Yuwen Zhang, Hao Yan, Zhiyong Shen, Wanqiu Shen, Phiset Sa-Ardyen, Jens Kopatsch, Jiwen Zheng, Philip S. Lukeman, William B. Sherman, Chengde Mao, Natasa Jonoska, Nadrian C. Seeman: Structural DNA Nanotechnology: Molecular Construction and Computation. UC 2005: 20-31
2004
1EEAlessandra Carbone, Chengde Mao, Pamela E. Constantinou, Baoquan Ding, Jens Kopatsch, William B. Sherman, Nadrian C. Seeman: 3D Fractal DNA Assembly from Coding, Geometry and Protection. Natural Computing 3(3): 235-252 (2004)

Coauthor Index

1Alessandra Carbone [1]
2Banani Chakraborty [2]
3Junghuei Chen [2]
4Pamela E. Constantinou [1] [2]
5Alejandra V. Garibotti [2]
6Lisa B. Israel [2]
7Natasa Jonoska (Natasha Jonoska) [2]
8Jens Kopatsch [1] [2]
9Shiping Liao [2]
10Yan Liu (Yan (Jenny) Liu) [3]
11Philip S. Lukeman [2]
12Chengde Mao [1] [2]
13Sherri Rinker [3]
14Phiset Sa-Ardyen [2]
15Nadrian C. Seeman [1] [2]
16Ruojie Sha [2]
17Wanqiu Shen [2]
18Zhiyong Shen [2]
19William B. Sherman [1] [2]
20Tong Wang [2]
21Xing Wang [2]
22Gang Wu [2]
23Hao Yan [2] [3]
24Xiaoping Zhang [2]
25Yuwen Zhang [2]
26Jiwen Zheng [2]
27Hong Zhong [2]

Copyright © Tue Nov 3 08:52:44 2009 by Michael Ley (ley@uni-trier.de)