dblp.uni-trier.dewww.uni-trier.de

ShuiGuang Deng Vis

List of publications from the DBLP Bibliography Server - FAQ
Coauthor Index - Ask others: ACM DL/Guide - CiteSeerX - CSB - MetaPress - Google - Bing - Yahoo
Home Page

*2009
28EEZhaohui Wu, ShuiGuang Deng, Ying Li, Jian Wu: Computing compatibility in dynamic service composition. Knowl. Inf. Syst. 19(1): 107-129 (2009)
2008
27EEShuiGuang Deng, Zhaohui Wu, Jian Wu, Ying Li: An efficient two-phase service discovery mechanism. WWW 2008: 1189-1190
2007
26EEFuwei Fan, Ying Li, ShuiGuang Deng: Time Management for Web Service Composition. CSCWD 2007: 550-555
25EELi Kuang, Ying Li, Jian Wu, ShuiGuang Deng, Zhaohui Wu: Inverted Indexing for Composition-Oriented Service Discovery. ICWS 2007: 257-264
24EELi Kuang, Jian Wu, Ying Li, ShuiGuang Deng, Zhaohui Wu: Exploring Dependency between Interfaces in Service Matchmaking. IEEE SCC 2007: 506-513
23EEYuyu Yin, Ying Li, ShuiGuang Deng, Li Kuang, Jian Wu: Automating Service Matchmaking using Type Theory. IEEE SCC 2007: 723-724
22EEHuajun Chen, Yuxin Mao, Xiaoqing Zheng, Meng Cui, Yi Feng, ShuiGuang Deng, Aining Yin, Chunying Zhou, Jingming Tang, Xiaohong Jiang, Zhaohui Wu: Towards Semantic e-Science for Traditional Chinese Medicine. BMC Bioinformatics 8(S-3): (2007)
2006
21EEShuiGuang Deng, Ying Li, Haijiang Xia, Jian Wu, Zhaohui Wu: Exploring the Flexible Workflow Technology to Automate Service Composition. ASWC 2006: 444-458
20EEZhiwei Chen, Jian Wu, ShuiGuang Deng, Ying Li, Zhaohui Wu: Describing and Verifying Web Service Using Type Theory. CSCWD 2006: 746-750
19EELi Kuang, Jian Wu, ShuiGuang Deng, Ying Li, Zhaohui Wu: Service Classification Using Adaptive Back-Propagation Neural Network and Semantic Similarity. CSCWD 2006: 834-838
18EEShuiGuang Deng, Zhaohui Wu, Mengchu Zhou, Ying Li, Jian Wu: Modeling Service Compatibility with Pi-calculus for Choreography. ER 2006: 26-39
17EEShuiGuang Deng, Jian Wu, Ying Li, Zhaohui Wu: Consideration of Operation Composition in Semantic Service Matchmaking. IEEE SCC 2006: 249-252
16EEWei Shi, Jian Wu, ShuiGuang Deng, Li Kuang, Huajun Chen, Dongcai Shi, Zhao Xu, Zhiyong Ye, Zhaohui Wu, Xiaohong Qian, Xiuhai Chen, Quanming Xu, Feihu Chen: ITSGrid: A Novel Integrated Intelligent Transportation Information and Service Platform. IEEE SCC 2006: 519
15EEShuiGuang Deng, Jian Wu, Ying Li, Zhaohui Wu: Service Matchmaking Based on Semantics and Interface Dependencies. WAIM 2006: 240-251
14EELi Kuang, Ying Li, ShuiGuang Deng, Jian Wu, Wei Shi, Zhaohui Wu: Expressing Service and Query Behavior Using pi-Calculus for Matchmaking. Web Intelligence 2006: 629-632
2005
13EEYueping Jin, Zhaohui Wu, ShuiGuang Deng, Zhen Yu: Service-Oriented Workflow Model. AINA 2005: 484-488
12EEZhaohui Wu, Huajun Chen, ShuiGuang Deng, Yuxing Mao: DartGrid: RDF-Mediated Database Integration and Process Coordination Using Grid as the Platform. APWeb 2005: 351-363
11EELi Kuang, ShuiGuang Deng, Ying Li, Wei Shi, Zhaohui Wu: Exploring Semantic Technologies in Service Matchmakin. ECOWS 2005: 226-234
10EEZhaohui Wu, Shuming Tang, ShuiGuang Deng, Jian Wu, Huajun Chen, Haijun Gao: DartGrid II: A Semantic Grid Platform for ITS. IEEE Intelligent Systems 20(3): 12-15 (2005)
2004
9EEYing Li, Zhaohui Wu, ShuiGuang Deng: Research on Service-Oriented Software Framework. GCC Workshops 2004: 27-35
8EEChuan Lin, Zhaohui Wu, ShuiGuang Deng, Li Kuang: Automatic Service Matching and Service Discovery Based on Ontology. GCC Workshops 2004: 99-106
7EEZhaohui Wu, ShuiGuang Deng, Ying Li: Introducing EAI and Service Components into Process Management. IEEE SCC 2004: 271-276
6EEShuiGuang Deng, Zhaohui Wu, Zhen Yu, Huang Lican: A Secure Process-Service Model. International Conference on Computational Science 2004: 627-630
5EEShuiGuang Deng, Zhen Yu, Zhaohui Wu, Huang Lican: Enhancement of workflow flexibility by composing activities at run-time. SAC 2004: 667-673
4EEShuiGuang Deng, Zhaohui Wu, Ying Li: ASCEND: a framework for automatic service composition and execution in dynamic environment. SMC (4) 2004: 3457-3461
3EEShuiGuang Deng, Zhaohui Wu, Li Kuang, Chuan Lin, Yueping Jin, Zhiwei Chen, Shifeng Yan, Ying Li: Management of Serviceflow in a Flexible Way. WISE 2004: 428-438
2003
2EEZhen Yu, Zhaohui Wu, ShuiGuang Deng, Qi Gao: Temporal Problems in Service-Based Workflows. GCC (2) 2003: 954-961
1EEShuiGuang Deng, Zhaohui Wu, Qi Gao, Zhen Yu: Virtual Workflow Management System in Grid Environment. GCC (2) 2003: 978-985

Coauthor Index

1Feihu Chen [16]
2Huajun Chen [10] [12] [16] [22]
3Xiuhai Chen [16]
4Zhiwei Chen [3] [20]
5Meng Cui [22]
6Fuwei Fan [26]
7Yi Feng [22]
8Haijun Gao [10]
9Qi Gao [1] [2]
10Lican Huang (Huang Lican) [5] [6]
11Xiaohong Jiang [22]
12Yueping Jin [3] [13]
13Li Kuang [3] [8] [11] [14] [16] [19] [23] [24] [25]
14Ying Li [3] [4] [7] [9] [11] [14] [15] [17] [18] [19] [20] [21] [23] [24] [25] [26] [27] [28]
15Chuan Lin [3] [8]
16Yuxin Mao [22]
17Yuxing Mao [12]
18Xiaohong Qian [16]
19Dongcai Shi [16]
20Wei Shi [11] [14] [16]
21Jingming Tang [22]
22Shuming Tang [10]
23Jian Wu [10] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [23] [24] [25] [27] [28]
24Zhaohui Wu [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [24] [25] [27] [28]
25Haijiang Xia [21]
26Quanming Xu [16]
27Zhao Xu [16]
28Shifeng Yan [3]
29Zhiyong Ye [16]
30Aining Yin [22]
31Yuyu Yin [23]
32Zhen Yu [1] [2] [5] [6] [13]
33Xiaoqing Zheng [22]
34Chunying Zhou [22]
35Mengchu Zhou [18]

Copyright © Tue Nov 3 08:52:44 2009 by Michael Ley (ley@uni-trier.de)