dblp.uni-trier.dewww.uni-trier.de

Hua-Sheng Chiu Vis

List of publications from the DBLP Bibliography Server - FAQ
Coauthor Index - Ask others: ACM DL/Guide - CiteSeerX - CSB - MetaPress - Google - Bing - Yahoo

*2007
2EEEmily Chia-Yu Su, Hua-Sheng Chiu, Allan Lo, Jenn-Kang Hwang, Ting-Yi Sung, Wen-Lian Hsu: Protein subcellular localization prediction based on compartment-specific features and structure conservation. BMC Bioinformatics 8: (2007)
2004
1 Hua-Sheng Chiu, Han-Yu Chuang, Huai-Kuang Tsai, Tao-Wei Huang, Cheng-Yan Kao: Discovering Statistically Significant Clusters by Using Iterative Genetic Algorithms in Gene Expression Data. METMBS 2004: 243-249

Coauthor Index

1Han-Yu Chuang [1]
2Wen-Lian Hsu [2]
3Tao-Wei Huang [1]
4Jenn-Kang Hwang [2]
5Cheng-Yan Kao [1]
6Allan Lo [2]
7Emily Chia-Yu Su [2]
8Ting-Yi Sung [2]
9Huai-Kuang Tsai [1]

Copyright © Tue Nov 3 08:52:44 2009 by Michael Ley (ley@uni-trier.de)