dblp.uni-trier.dewww.uni-trier.de

Zaiping Chen Vis

List of publications from the DBLP Bibliography Server - FAQ
Coauthor Index - Ask others: ACM DL/Guide - CiteSeerX - CSB - MetaPress - Google - Bing - Yahoo

*2008
7EEZaiping Chen, Yueming Zhao, Yang Zheng, Rui Lou: Neural network electrical machine faults diagnosis based on multi-population GA. IJCNN 2008: 3795-3799
2007
6EEZaiping Chen, Rui Lou, Xunlei Yin, Nan Yang, Gang Shao: Analysis and Research of Predictive Algorithm in NCS with Time Delay. KES (1) 2007: 757-764
2004
5EEZaiping Chen, Xingyun Chen, Jianfeng Zhang, Liang Liu: Convergence Analysis of a Neural Network Based on Generalised Compound Gradient Vector. IEA/AIE 2004: 1174-1183
4EEZaiping Chen, Liang Liu, Jiangfeng Zhang: Observer based networked control systems with network-induced time delay. SMC (4) 2004: 3333-3337
2003
3EEZaiping Chen, Chao Dong, Qiuqian Zhou, Shujun Zhang: An Improved Compound Gradient Vector Based Neural Network On-Line Training Algorithm. IEA/AIE 2003: 316-325
2002
2EEZaiping Chen, Qiang Gao, Chao Dong, Hongjin Liu, Peng Zhang, Zhenlin Xu: The Flux-Oriented Control of an Induction Machine Utilizing an Online Controller Parameter Adaptation Scheme. Australian Joint Conference on Artificial Intelligence 2002: 249-258
1EEZaiping Chen, Jun Li, Youjun Yue, Qiang Gao, Hui Zhao, Zhenlin Xu: A Neural Network Online Training Algorithm Based on Compound Gradient Vector. Australian Joint Conference on Artificial Intelligence 2002: 374-384

Coauthor Index

1Xingyun Chen [5]
2Chao Dong [2] [3]
3Qiang Gao [1] [2]
4Jun Li [1]
5Hongjin Liu [2]
6Liang Liu [4] [5]
7Rui Lou [6] [7]
8Gang Shao [6]
9Zhenlin Xu [1] [2]
10Nan Yang [6]
11Xunlei Yin [6]
12Youjun Yue [1]
13Jianfeng Zhang [5]
14Jiangfeng Zhang [4]
15Peng Zhang [2]
16Shujun Zhang [3]
17Hui Zhao [1]
18Yueming Zhao [7]
19Yang Zheng [7]
20Qiuqian Zhou [3]

Colors in the list of coauthors

Copyright © Tue Nov 3 08:52:44 2009 by Michael Ley (ley@uni-trier.de)