dblp.uni-trier.dewww.uni-trier.de

Shuguang Chen Vis

List of publications from the DBLP Bibliography Server - FAQ
Coauthor Index - Ask others: ACM DL/Guide - CiteSeerX - CSB - MetaPress - Google - Bing - Yahoo

*2007
1EEYifei Yin, Yi Zhao, Jie Wang, Changning Liu, Shuguang Chen, Runsheng Chen, Haitao Zhao: antiCODE: a natural sense-antisense transcripts database. BMC Bioinformatics 8: (2007)

Coauthor Index

1Runsheng Chen [1]
2Changning Liu [1]
3Jie Wang [1]
4Yifei Yin [1]
5Haitao Zhao [1]
6Yi Zhao [1]

Copyright © Tue Nov 3 08:52:44 2009 by Michael Ley (ley@uni-trier.de)