dblp.uni-trier.dewww.uni-trier.de

Runsheng Chen Vis

List of publications from the DBLP Bibliography Server - FAQ
Coauthor Index - Ask others: ACM DL/Guide - CiteSeerX - CSB - MetaPress - Google - Bing - Yahoo

*2008
13EEXiang Chen, Simin He, Dongbo Bu, Fa Zhang, Zhiyong Wang, Runsheng Chen, Wen Gao: FlexStem: improving predictions of RNA secondary structures with pseudoknots by reducing the search space. Bioinformatics 24(18): 1994-2001 (2008)
12EEShunmin He, Changning Liu, Geir Skogerbø, Haitao Zhao, Jie Wang, Tao Liu, Baoyan Bai, Yi Zhao, Runsheng Chen: NONCODE v2.0: decoding the non-coding. Nucleic Acids Research 36(Database-Issue): 170-172 (2008)
2007
11EEXiang Chen, Simin He, Dongbo Bu, Runsheng Chen, Wen Gao: A Flexible Stem-Based Local Search Algorithm for Predicting RNA Secondary Structures Including Pseudoknots. BIBE 2007: 411-417
10EEYifei Yin, Yi Zhao, Jie Wang, Changning Liu, Shuguang Chen, Runsheng Chen, Haitao Zhao: antiCODE: a natural sense-antisense transcripts database. BMC Bioinformatics 8: (2007)
9EEChungong Yu, Yu Lin, Shiwei Sun, Jinjin Cai, Jingfen Zhang, Dongbo Bu, Zhuo Zhang, Runsheng Chen: An Iterative Algorithm to Quantify Factors Influencing peptide Fragmentation during Tandem Mass Spectrometry. J. Bioinformatics and Computational Biology 5(2a): 297-311 (2007)
2006
8EEZhuo Zhang, Shiwei Sun, Xiaopeng Zhu, Suhua Chang, Xiaofei Liu, Chungong Yu, Dongbo Bu, Runsheng Chen: A novel scoring schema for peptide identification by searching protein sequence databases using tandem mass spectrometry data. BMC Bioinformatics 7: 222 (2006)
7EEYong Zhang, Shaojuan Li, Geir Skogerbø, Zhihua Zhang, Xiaopeng Zhu, Zefeng Zhang, Shiwei Sun, Hongchao Lu, Baochen Shi, Runsheng Chen: Phylophenetic properties of metabolic pathway topologies as revealed by global analysis. BMC Bioinformatics 7: 252 (2006)
6EEXiangfeng Wang, Hang He, Lei Li, Runsheng Chen, Xing Wang Deng, Songgang Li: NMPP: a user-customized NimbleGen microarray data processing pipeline. Bioinformatics 22(23): 2955-2957 (2006)
5EETao Wu, Jie Wang, Changning Liu, Yong Zhang, Baochen Shi, Xiaopeng Zhu, Zhihua Zhang, Geir Skogerbø, Lan Chen, Hongchao Lu, Yi Zhao, Runsheng Chen: NPInter: the noncoding RNAs and protein related biomacromolecules interaction database. Nucleic Acids Research 34(Database-Issue): 150-152 (2006)
2005
4EEJingfen Zhang, Wen Gao, Jinjin Cai, Simin He, Rong Zeng, Runsheng Chen: Predicting Molecular Formulas of Fragment Ions with Isotope Patterns in Tandem Mass Spectra. IEEE/ACM Trans. Comput. Biology Bioinform. 2(3): 217-230 (2005)
3EEChangning Liu, Baoyan Bai, Geir Skogerbø, Lun Cai, Wei Deng, Yong Zhang, Dongbo Bu, Yi Zhao, Runsheng Chen: NONCODE: an integrated knowledge database of non-coding RNAs. Nucleic Acids Research 33(Database-Issue): 112-115 (2005)
2004
2EEYong Zhang, Zhihua Zhang, Lunjiang Ling, Baochen Shi, Runsheng Chen: Conservation analysis of small RNA genes in Escherichia coli. Bioinformatics 20(5): 599-603 (2004)
1995
1 Jian Sun, Wen-Yuan Song, Li-Huang Zhu, Runsheng Chen: Analysis of tRNA Gene Sequences by Neural Network. Journal of Computational Biology 2(3): 409-416 (1995)

Coauthor Index

1Baoyan Bai [3] [12]
2Dongbo Bu [3] [8] [9] [11] [13]
3Jinjin Cai [4] [9]
4Lun Cai [3]
5Suhua Chang [8]
6Lan Chen [5]
7Shuguang Chen [10]
8Xiang Chen [11] [13]
9Wei Deng [3]
10Xing Wang Deng [6]
11Wen Gao [4] [11] [13]
12Hang He [6]
13Shunmin He [12]
14Simin He [4] [11] [13]
15Lei Li [6]
16Shaojuan Li [7]
17Songgang Li [6]
18Yu Lin [9]
19Lunjiang Ling [2]
20Changning Liu [3] [5] [10] [12]
21Tao Liu [12]
22Xiaofei Liu [8]
23Hongchao Lu [5] [7]
24Baochen Shi [2] [5] [7]
25Geir Skogerbø [3] [5] [7] [12]
26Wen-Yuan Song [1]
27Jian Sun [1]
28Shiwei Sun [7] [8] [9]
29Jie Wang [5] [10] [12]
30Xiangfeng Wang [6]
31Zhiyong Wang [13]
32Tao Wu [5]
33Yifei Yin [10]
34Chungong Yu [8] [9]
35Rong Zeng [4]
36Fa Zhang [13]
37Jingfen Zhang [4] [9]
38Yong Zhang [2] [3] [5] [7]
39Zefeng Zhang [7]
40Zhihua Zhang [2] [5] [7]
41Zhuo Zhang [8] [9]
42Haitao Zhao [10] [12]
43Yi Zhao [3] [5] [10] [12]
44Li-Huang Zhu [1]
45Xiaopeng Zhu [5] [7] [8]

Copyright © Tue Nov 3 08:52:44 2009 by Michael Ley (ley@uni-trier.de)