dblp.uni-trier.dewww.uni-trier.de

Xiaorui Chan Vis

List of publications from the DBLP Bibliography Server - FAQ
Coauthor Index - Ask others: ACM DL/Guide - CiteSeerX - CSB - MetaPress - Google - Bing - Yahoo

*2007
2 Xiaorui Chan, Guangzhong Liu: Discussion of One New Symmetric Algorithm. IMECS 2007: 403-405
1 Guangzhong Liu, Bin Liu, Xiaorui Chan: Study on Mobile Agent-Based Focused Search Engine. IMECS 2007: 945-949

Coauthor Index

1Bin Liu [1]
2Guangzhong Liu [1] [2]

Copyright © Tue Nov 3 08:52:44 2009 by Michael Ley (ley@uni-trier.de)