dblp.uni-trier.dewww.uni-trier.de

Zhi-Wei Cao Vis

List of publications from the DBLP Bibliography Server - FAQ
Coauthor Index - Ask others: ACM DL/Guide - CiteSeerX - CSB - MetaPress - Google - Bing - Yahoo

*2009
5EEJing Sun, Di Wu, Tianlei Xu, Xiaojing Wang, Xiaolian Xu, Lin Tao, Y. X. Li, Zhi-Wei Cao: SEPPA: a computational server for spatial epitope prediction of protein antigens. Nucleic Acids Research 37(Web-Server-Issue): 612-616 (2009)
2008
4EEXiaojing Wang, Di Wu, SiYuan Zheng, Jing Sun, Lin Tao, Yixue Li, Zhi-Wei Cao: Ab-origin: an enhanced tool to identify the sourcing gene segments in germline for rearranged antibodies. BMC Bioinformatics 9(S-12): (2008)
2007
3EEXiaojing Wang, Wu Wei, SiYuan Zheng, Zhi-Wei Cao, Yixue Li: Ab-origin: An Improved Tool of Heavy Chain Rearrangement Analysis for Human Immunoglobulin. International Conference on Computational Science (2) 2007: 363-369
2EEJing Zhao, Guohui Ding, Lin Tao, Hong Yu, Zhong-Hao Yu, Jianhua Luo, Zhi-Wei Cao, Yi-Xue Li: Modular co-evolution of metabolic networks. BMC Bioinformatics 8: (2007)
2006
1EEGuo-qing Zhang, Zhi-Wei Cao, Qing-ming Luo, Yu-Dong Cai, Yixue Li: Operon prediction based on SVM. Computational Biology and Chemistry 30(3): 233-240 (2006)

Coauthor Index

1Yu-Dong Cai [1]
2Guohui Ding [2]
3Y. X. Li [5]
4Yixue Li (Yi-Xue Li) [1] [2] [3] [4]
5Jianhua Luo [2]
6Qing-ming Luo [1]
7Jing Sun [4] [5]
8Lin Tao [2] [4] [5]
9Xiaojing Wang [3] [4] [5]
10Wu Wei [3]
11Di Wu [4] [5]
12Tianlei Xu [5]
13Xiaolian Xu [5]
14Hong Yu [2]
15Zhong-Hao Yu [2]
16Guo-qing Zhang [1]
17Jing Zhao [2]
18SiYuan Zheng [3] [4]

Copyright © Tue Nov 3 08:52:44 2009 by Michael Ley (ley@uni-trier.de)