dblp.uni-trier.dewww.uni-trier.de

E. G. Bruce Vis

List of publications from the DBLP Bibliography Server - FAQ
Coauthor Index - Ask others: ACM DL/Guide - CiteSeerX - CSB - MetaPress - Google - Bing - Yahoo

*2003
1EEHongguo Zhang, Praka Punchaipet, E. G. Bruce, W. M. Robert, Longtu Li, Ji Zhou, Yongli Wang, Zhenxing Yue, Zhilun Gui: Microstructure study and hyper frequency electromagnetic characterization of novel hexagonal compounds. Microelectronics Journal 34(4): 281-287 (2003)

Coauthor Index

1Zhilun Gui [1]
2Longtu Li [1]
3Praka Punchaipet [1]
4W. M. Robert [1]
5Yongli Wang [1]
6Zhenxing Yue [1]
7Hongguo Zhang [1]
8Ji Zhou [1]

Copyright © Tue Nov 3 08:52:44 2009 by Michael Ley (ley@uni-trier.de)