dblp.uni-trier.dewww.uni-trier.de

Baoyan Bai Vis

List of publications from the DBLP Bibliography Server - FAQ
Coauthor Index - Ask others: ACM DL/Guide - CiteSeerX - CSB - MetaPress - Google - Bing - Yahoo

*2008
2EEShunmin He, Changning Liu, Geir Skogerbø, Haitao Zhao, Jie Wang, Tao Liu, Baoyan Bai, Yi Zhao, Runsheng Chen: NONCODE v2.0: decoding the non-coding. Nucleic Acids Research 36(Database-Issue): 170-172 (2008)
2005
1EEChangning Liu, Baoyan Bai, Geir Skogerbø, Lun Cai, Wei Deng, Yong Zhang, Dongbo Bu, Yi Zhao, Runsheng Chen: NONCODE: an integrated knowledge database of non-coding RNAs. Nucleic Acids Research 33(Database-Issue): 112-115 (2005)

Coauthor Index

1Dongbo Bu [1]
2Lun Cai [1]
3Runsheng Chen [1] [2]
4Wei Deng [1]
5Shunmin He [2]
6Changning Liu [1] [2]
7Tao Liu [2]
8Geir Skogerbø [1] [2]
9Jie Wang [2]
10Yong Zhang [1]
11Haitao Zhao [2]
12Yi Zhao [1] [2]

Copyright © Tue Nov 3 08:52:44 2009 by Michael Ley (ley@uni-trier.de)