dblp.uni-trier.dewww.uni-trier.de

Baojun Bai Vis

List of publications from the DBLP Bibliography Server - FAQ
Coauthor Index - Ask others: ACM DL/Guide - CiteSeerX - CSB - MetaPress - Google - Bing - Yahoo

*2007
1EEMingzhen Wei, Baojun Bai, Andrew H. Sung, Qingzhong Liu, Jiachun Wang, Martha E. Cather: Predicting injection profiles using ANFIS. Inf. Sci. 177(20): 4445-4461 (2007)

Coauthor Index

1Martha E. Cather [1]
2Qingzhong Liu [1]
3Andrew H. Sung [1]
4Jiachun Wang [1]
5Mingzhen Wei [1]

Copyright © Tue Nov 3 08:52:44 2009 by Michael Ley (ley@uni-trier.de)