dblp.uni-trier.dewww.uni-trier.de

V. V. Babenko Vis

List of publications from the DBLP Bibliography Server - FAQ
Coauthor Index - Ask others: ACM DL/Guide - CiteSeerX - CSB - MetaPress - Google - Bing - Yahoo

*1999
1 Nikolay A. Kolchanov, Mikhail P. Ponomarenko, Anatoly S. Frolov, Elena A. Ananko, F. A. Kolpakov, Elena V. Ignatieva, Olga A. Podkolodnaya, T. N. Goryachkovskaya, Irina L. Stepanenko, Tatyana I. Merkulova, V. V. Babenko, Y. V. Ponomarenko, Alexey V. Kochetov, Nikolay L. Podkolodny, Denis G. Vorobiev, Sergey V. Lavryushev, Dmitry A. Grigorovich, Y. V. Kondrakhin, Luciano Milanesi, Edgar Wingender, Victor V. Solovyev, G. Christian Overton: Integrated databases and computer systems for studying eukaryotic gene expression. Bioinformatics 15(7): 669-686 (1999)

Coauthor Index

1Elena A. Ananko [1]
2Anatoly S. Frolov [1]
3T. N. Goryachkovskaya [1]
4Dmitry A. Grigorovich [1]
5Elena V. Ignatieva [1]
6Alexey V. Kochetov [1]
7Nikolay A. Kolchanov [1]
8F. A. Kolpakov [1]
9Yury V. Kondrakhin (Y. V. Kondrakhin) [1]
10Sergey V. Lavryushev [1]
11Tatyana I. Merkulova [1]
12Luciano Milanesi [1]
13G. Christian Overton [1]
14Olga A. Podkolodnaya [1]
15Nikolay L. Podkolodny [1]
16Mikhail P. Ponomarenko [1]
17Y. V. Ponomarenko [1]
18Victor V. Solovyev [1]
19Irina L. Stepanenko [1]
20Denis G. Vorobiev [1]
21Edgar Wingender [1]

Copyright © Tue Nov 3 08:52:44 2009 by Michael Ley (ley@uni-trier.de)